Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   พัฒนาศูนย์วิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูลด้านไฟฟ้า ระยะที่ 1 

   นพพร ลีปรีชานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-09-21)

   ประเทศไทยอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายสมาร์ทกริด พ.ศ. 2558 – 2579 รวมถึงแผนปฏิรูปพลังงาน ที่ร่างในปี พ.ศ. 2560 โดยมี 3 เสาหลัก ด้าน การบริหารจัดการพลังงาน ระบบพลังงานหมุนเวียน และระบบไมโครกริด โดยเสาหลักที่สอง ซึ่งเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนมีความสำคัญมากขึ้นจากนโยบายการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน กำหนดเป้าหมายพลังงานทดแทนไว้ที่ 30% โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียนที่แปรผันตามสภาพอากาศ เรียกว่าพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวน (Variable Renewable Energy: VRE) เพื่อนำไปใช้ในการบริหารระบบส่งและจำหน่ายซึ่งมีการเชื่อมต่อกับ VRE ...