Now showing items 1-2 of 2

  • type-icon

   ขึ้นทะเบียน ฝึกอบรมและทดสอบความรู้ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย 

   นพพร ลีปรีชานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-11-04)

   กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดยสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน ดำเนินโครงการขึ้นทะเบียน ฝึกอบรมและทดสอบความรู้ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการงานขึ้นทะเบียนผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน บริหารจัดการฝึกอบรม และทดสอบความรู้สำหรับผู้จะทำหน้าที่ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานเพื่อรองรับการบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 ที่อยู่ระหว่างการแก้ไข ซึ่งจะกำหนดให้อาคารที่จะขออนุญาตก่อสร้า ...
  • type-icon

   พัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการอนุรักษ์พลังงาน 

   ประภัสสร์ วังศกาญจน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-11-04)

   โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานและการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้ทันสมัย สามารถใช้ส่งเสริมและกำกับดูแลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม จัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานและการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงประกาศกระทรวง ประกาศกรม และเพื่อศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดและการบังคับใช้พลังงานเพิ่มเติม ดำเนินงานศึกษาและวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามกฎหมาย ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการ ข้อจำกัดและความไม่ชัดเจนของกฎหมาย ศึกษาและวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียน ข้อกำหนด ...