Now showing items 1-3 of 3

  • type-icon

   ขึ้นทะเบียน ฝึกอบรมและทดสอบความรู้ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย 

   นพพร ลีปรีชานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-11-04)

   กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดยสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน ดำเนินโครงการขึ้นทะเบียน ฝึกอบรมและทดสอบความรู้ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการงานขึ้นทะเบียนผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน บริหารจัดการฝึกอบรม และทดสอบความรู้สำหรับผู้จะทำหน้าที่ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานเพื่อรองรับการบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 ที่อยู่ระหว่างการแก้ไข ซึ่งจะกำหนดให้อาคารที่จะขออนุญาตก่อสร้า ...
  • type-icon

   พัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการอนุรักษ์พลังงาน 

   ประภัสสร์ วังศกาญจน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-11-04)

   โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานและการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้ทันสมัย สามารถใช้ส่งเสริมและกำกับดูแลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม จัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานและการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงประกาศกระทรวง ประกาศกรม และเพื่อศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดและการบังคับใช้พลังงานเพิ่มเติม ดำเนินงานศึกษาและวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามกฎหมาย ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการ ข้อจำกัดและความไม่ชัดเจนของกฎหมาย ศึกษาและวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียน ข้อกำหนด ...
  • type-icon

   ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ เฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   วิทวัส ศตสุข (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-10-25)

   เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในปี 2562 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้ริเริ่มดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้ "โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน ในโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ในการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในอาคารของกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ จำนวน 6 แห่ง ซึ่งมีผลประหยัดเป็นจำนวน 456,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อปี เทียบเท่า 1,915,000 บาทต่อปี และเพื่อเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง กระทรวงพลังงานจึงมอบหมายให้ พพ. มีการดำเนิน ...