Show simple item record

dc.contributor.authorสุทธิกร กิ่งแก้ว
dc.contributor.otherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2019-07-18T02:31:01Z
dc.date.available2019-07-18T02:31:01Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/602
dc.description.abstract“โครงการจับมือผู้ประกอบการโคนมไทยบุกตลาดต่างประเทศ โดยใช้ประโยชน์จาก FTA” เกิดจากความริเริ่มของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เนื่องจากเล็งเห็นถึงผลกระทบจากการเปิดตลาดให้กับสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมนำเข้าจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ในปี 2564 และ 2568 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโคนมที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับเป็นกลุ่มสินค้าที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์มีศักยภาพในการแข่งขันสูง เป็นผู้นำในการผลิตและส่งออกของโลก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ภาครัฐต้องเข้าไปช่วยเหลือให้กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโคนมสามารถปรับตัวรับมือกับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยเหตุนี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จึงได้ดำเนินการคัดเลือกผู้แทนเกษตรกร สหกรณ์โคนม และผู้ประกอบการสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมของไทย ซึ่งเป็นกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการเปิดตลาดนมและผลิตภัณฑ์นมของไทยที่มีศักยภาพและสนใจเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งหาช่องทางการขยายออกสู่ต่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสให้กับสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเปิดโอกาสให้เกษตรกร สหกรณ์โคนม และผู้ประกอบการสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมของไทยตระหนักและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทางการค้า โดยการสร้างโอกาสให้กับสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมและหาช่องทางขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศ ตลอดจนสามารถปรับตัวรองรับการเปิดเสรีทางการค้าเพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งสินค้าออกสู่ต่างประเทศให้แก่เกษตรกร สหกรณ์โคนม และผู้ประกอบการนมและผลิตภัณฑ์นมของไทย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศร่วมกับคณะที่ปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการโครงการ โดยเริ่มจากการศึกษาข้อมูลอุปสงค์สินค้านมและผลิตภัณฑ์นมในสาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษานโยบายการค้า การศึกษาตลาดที่จะรองรับสินค้าและผลิตภัณฑ์นมจากประเทศไทย รวมทั้งวิเคราะห์โอกาสทางการค้าของสินค้าเป้าหมาย เพื่อวางแผน กำหนดขอบเขต แนวทางการดำเนินงานและแผนปฏิบัติการ(Action Plan) รวมทั้งการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และให้คำปรึกษาเชิงลึก (Coaching) ให้แก่สหกรณ์โคนม/ผู้ประกอบการแปรรูปนมที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ ตลอดจนนำเกษตรกร สหกรณ์โคนม และผู้ประกอบการสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมของไทยออกสู่ตลาดเป้าหมายth
dc.description.abstract“The Internationalization of Thai dairy producers by utilizing the existing FTA agreements project” was initiated by the Department of Trade Negotiations under the Ministry of Commerce of Thailand. By recognizing the impact of the abolition of dairy product trade measures from Australia in 2021 and New Zealand in 2025, the project aims to help Thai farmers and dairy product manufacturers adapt to high competition in the future. The Department of Trade Negotiations has gone through the process of selecting a group of potential stakeholders which include representatives of Thai dairy farmers, dairy co-operatives and dairy product manufacturers to take part in the project and improve quality, expand the market to foreign countries and eventually increase their efficiency and competitiveness in the long run. To fully benefit from the existing trade agreements and create opportunities, Thai dairy farmers, co-operatives and entrepreneurs need to acknowledge and understand the effects of trade agreements. In response, the Department of International Trade Negotiations together with Thammasat University has implemented the project by researching the milk and dairy products market in the People's Republic of China at the current time. The process is also comprised of analyzing the market, planning, setting the scope of work, developing an action plan, carrying out a workshop and conducting coaching sessions for the selected participants to improve and bring Thai dairy products out to the international market.th
dc.description.sponsorshipกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isothaen
dc.publisherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
dc.subjectโคนมไทยth
dc.subjectFTAth
dc.subjectสินค้านมและผลิตภัณฑ์นมth
dc.titleจับมือผู้ประกอบการโคนมไทยบุกตลาดต่างประเทศโดยใช้ประโยชน์จาก FTA
dc.title.alternativeInternationalisation of Thai dairy producers by utlising existing FTA agreements
dc.typeText
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rights.holderกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
cerif.cfProj-cfProjId2561A00604
mods.genreบทความ
mods.location.physicalLocationสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
turac.projectTypeโครงการวิจัย
turac.researchSectorสาขาอุตสาหกรรม (Industry sector : IN)
turac.contributor.clientกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
turac.fieldOfStudyสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
cerif.cfProj-cfProjStatusสิ้นสุดโครงการ


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record