Show simple item record

dc.contributor.authorทรงชัย ทองปาน
dc.contributor.otherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2019-06-19T03:48:06Z
dc.date.available2019-06-19T03:48:06Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/596
dc.description.abstractงานวิจัยเรื่อง “การสำรวจการรับรู้ผลงานองค์กรและการประเมินระดับความพึงพอใจต่อโครงการกิจการเพื่อสังคมและการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์ ของชุมชนรอบพื้นที่ดำเนินธุรกิจ จังหวัดระยองประจำปี 2561 พบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างเกือบครึ่งหนึ่งไม่รู้จักบริษัท GPSC ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่รู้จักบริษัท รู้จักผ่านป้ายโฆษณามากที่สุดและกลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่าบริษัทฯ เป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. มากที่สุด ทั้งนี้โครงการ/กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้ผลงานที่บริษัทดำเนินการเองมากที่สุดได้แก่ กิจกรรมการเข้าร่วมงานต่างๆ ในชุมชน (เช่น งานบุญงานแต่งงานศพ ฯลฯ) รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ผลงานที่บริษัทดำเนินการเองอยู่ในระดับปานกลางและกลุ่มตัวอย่างมีระดับของการรับรู้ของผลงานที่บริษัทดำเนินการให้ส่วนกลางและดำเนินงานร่วมกับกลุ่ม ปตท.ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน (2) ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินกิจการเพื่อสังคมและการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์ของบริษัท GPSC ด้านการศึกษา ด้านคุณภาพชีวิตประชาชน ด้านการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนและด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง โดยประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ด้านการศึกษา รองลงมา ได้แก่ ด้านคุณภาพชีวิตประชาชน ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนซึ่งมีผลการประเมินต่ำสุด และ (3) ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์ของบริษัท ได้แก่ การสร้างการรู้จักและการรับรู้ผลงานของบริษัทให้แก่ประชาชนในพื้นที่ การปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมเพื่อสร้างความพึงพอใจและเน้นเป้าหมายเพื่อให้โรงไฟฟ้าสามารถอยู่ร่วมกันกับชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน เป็นปกติสุขและเกื้อกูล การปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านกิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ให้มีความยั่งยืนth
dc.description.abstractThe research RE: “Surveying of recognition about performance of organizations and evaluation of satisfaction level towards project of activities for society and work operation of community relations of the community around the area for doing business of Rayong Province for the year 2018, it was found that (1) Almost one half of samples did not know GPSC. Samples who knew this company knew the company through advertisement billboard the most of all. Samples acknowledged that the company was a company in PTT Group in the most level. The projects/activities that the samples acknowledged the performance which the company operated the most of all included activities which the company participated in the community (for example; religious ceremonies, wedding ceremonies, funeral ceremonies, etc.) as well as samples acknowledged performance that the company operated in moderate level. Samples had level of acknowledgement about performance that the company worked for the central part and worked mutually with PTT Group in the overview in the moderate level in the same type; (2) In the overview, samples had satisfaction level towards result of activities for society and operating of community relations of GPSC company in education, people life quality, participation with people and environment in the moderate satisfaction. The issue that samples had the most satisfaction level included, education. The secondary level was people’s life quality, environment and participation with people which had the least evaluation result and (3) Recommendation in doing community relations of the company, including creating knowledge and recognition of performance and acknowledgement of performance of the company to people in the area, improvement and development of activities to create satisfaction and focus target, so that power plants can locate jointly in the community and society with sustainable condition and in normal happiness and helping, improving and developing the work operation in activities for society and community relations, to have sustainability.th
dc.description.sponsorshipบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isothaen
dc.publisherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
dc.subjectประเมินระดับความพึงพอใจth
dc.subjectสำรวจการรับรู้ผลงานองค์กรth
dc.titleการสำรวจการรับรู้ผลงานองค์กรและการประเมินระดับความพึงพอใจต่อโครงการกิจการเพื่อสังคมและการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์ของชุมชนรอบพื้นที่ดำเนินธุรกิจ จ.ระยอง ประจำปี 2561
dc.title.alternativeCorporate Perception Survey and Satisfaction Assessment the Cooperate Social Responsibility Project Around the Business Area ,Rayong Province
dc.typeText
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rights.holderบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
cerif.cfProj-cfProjId2562A00015
mods.genreบทความ
mods.location.physicalLocationสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
turac.projectTypeโครงการวิจัย
turac.researchSectorสาขาการวิจัยและการประเมินผล (Research and Evaluation sector : RE)
turac.contributor.clientบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
turac.fieldOfStudyสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
cerif.cfProj-cfProjStatusสิ้นสุดโครงการ


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record