Show simple item record

dc.contributor.authorสมคิด เลิศไพฑูรย์
dc.contributor.otherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2015-06-22T01:57:55Z
dc.date.available2015-06-22T01:57:55Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/43
dc.description.abstractThe study project of “Systematic collecting Excise Tax in Telecommunication” objectives is to understand the principles of collecting, the collecting method, and the benefit of collecting excise tax. The study of success cases in the foreign countries will also be included in the report. The research methodology will be in both qualitative and quantitative such as literature review, field data collection, conferences, seminars, and brainstorming. The result was composed of many areas of study. First, industrial structure in the telecommunications, numbers of operators in industry, numbers of users are as follow. The fixed line / basic are included three major players namely TOT Public Company Limited, True Corporation Public Company Limited (PTT), TT & T Co., Ltd. (Thailand). The mobile operator is divided into two groups. The first group is Entrepreneurs with their own self network such as TOT Public Company Limited, CAT Telecom Public Company Limited (Thailand). The group of entrepreneurs under license from TOT and CAT are as follow Advance INFO Service Plc, Total Access Communication, and True Move Company. There are also another 24 companies in the industry. From the numbers of players, we can infer that market structure is competition in Oligopoly. In 2555, there are 6.39 million fixed line subscribers and 44.1 million mobile phones. The consumer behavior is more likely to use less and less of the fixed line telephone. While there are tendency to use more and more mobile phones instead. The operator simply has to meet demand in a variety of formats, depending on the mobile Internet, social media, entertainment application, and online commerce, happening every day. The result of collecting data on information of previous collecting excise tax is as follow. The excise tax from those of telecommunications’ licensee or concession granted under section 4 of the Excise Act 2527, the government could collect up to 50 percent of the income of operator, which remains in force. However, government collected at the 10 percent rate between the years 2546 to 2550. Then in 2550, the rate has reduced the rate to 0 percentages. Office of the National Broadcasting and Telecommunication Commission (NBTC) was established in 2553. The objectives of NBTC are to oversee the allocation of spectrum to be as fair and promote competition. Moreover, it should help Industry to develop a modern, internationally comparable. The revenue of NBTC is from the spectrum auction for frequency use and licensee fee. The income of NBTC will be used in the operation of the NBTC and the rest would return to the government. The study data was used to set the excise tax is as follows. First issue, the collection of NBTC’s revenue aims to supervise the industry progresses, and is developing the telecommunications industry up to date. It does not answer the financial stability of the government at present or in the future while country’s resources are used. The second issue is the government needs to raise additional revenue for national development and due to high demand and the need to develop in many different ways. The third issue is the overall collection rate for the mobile phone does not exceed 10 percent of the using cost. There are 7 percent on the value added tax, so excise tax could charge up to 3 percent. It is the same rate ASEAN countries will be charged in most cases. In fact, some countries have higher collection rates. Four issues are the effects of collecting excise tax will have little impact for consumers due to the elasticity of demand is in the range of 1.41 to 3.3.en
dc.description.abstractโครงการศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต กิจการโทรคมนาคมอย่างเป็นระบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจหลักการการจัดเก็บและวิธีการจัดเก็บ ผลกระทบจากการจัดเก็บ ประโยชน์จัดเก็บภาษีสรรพสามิตกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งการศึกษาบทเรียนจากการจัดเก็บที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศ โดยใช้วิธีการศึกษาทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การทบทวนวรรณกรรม การเก็บข้อมูลภาคสนาม รวมถึงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็น ผลการศึกษาที่ได้ประกอบด้วยข้อมูลในหลายประเด็นคือ ประเด็นที่หนึ่งข้อมูลโครงสร้างธุรกิจโทรคมนาคม ผู้ปรกอบกิจการ ผู้ใช้บริการดังนี้ ผู้ประกอบการให้บริการโทรศัพท์ประจำที่/พื้นฐานรายใหญ่สามรายคือ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีสองกลุ่มคือ กลุ่มที่หนึ่ง ผู้ประกอบการที่มีโครงข่ายเป็นของตนเองได้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในกลุ่มนี้มีผู้ประกอบการภายใต้สัญญาร่วมการงานมีสามรายใหญ่ได้แก่ บริษัทแอดวานซ์ อินโพร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมุนิเคชั่น จำกัด บริษัท ทรูมูฟ จำกัด นอกจากนี้ยังมีรายเล็กอีก 24 ราย จากจำนวนผู้ประกอบการใหญ่น้อยรายจะอนุมานได้ว่าเป็นตลาดที่มีการแข่งขันน้อยราย สำหรับข้อมูลปี 2555 มีผู้ใช้โทรศัพท์ประจำที่ 6.39 ล้านเลขหมายและ ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 44.1 ล้านเลขหมาย สำหรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่สำคัญคือมีแนวโน้มในการใช้โทรศัพท์ประจำที่ลดลง ในขณะที่มีแนวโน้มในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สูงขึ้น แนวโน้มการให้บริการของผู้ประกอบการก็มีการตอบสนองความต้องการในรูปแบบที่หลากหลายขึ้นทั้งในเรื่องอินเตอร์เน็ตบนมือถือ รูปแบบความบันเทิง สังคมออนไลน์ การธุรกรรมออนไลน์ มีเกิดขึ้นอย่างมากมาย ข้อมูลแนวทางและวิธีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตมีดังนี้ การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจากผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับสัมปทานตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 รัฐสามารถจัดเก็บได้ร้อยละ 50 ของรายรับของผู้ประกอบการซึ่งยังมีผลบังคับใช้ถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามมีการนำมาใช้เก็บในอัตราร้อยละ 10 ระหว่างปี 2546 ถึง 2550 และในปี 2550 มีการลดอัตราลงเป็น 0 คือไม่มีกี่จัดเก็บอีก ในปี 2553 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช) จัดตั้งขึ้น เพื่อการกำกับดูแล จัดสรร คลื่นความถี่ ให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม มีการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีความความทันสมัยทัดเทียมสากล มีการจัดเก็บรายได้จาก มูลค่าการประมูลคลื่นความถี่ และค่าธรรมเนียม โดยที่รายได้นำไปใช้ในการดำเนินงานของ กสทช เมื่อมีส่วนเหลือจึงให้ทำการจัดส่งคืนให้รัฐ จากผลการศึกษาข้อมูลทั้งหมดได้นำมาใช้ในการกำหนดแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตดังนี้คือ ประเด็นที่หนึ่ง การจัดเก็บเงินของ กสทช เป็นการจัดเก็บที่มีวัตถุประสงค์ในการกำกับดูแลเพื่อให้อุตสาหกรรมดำเนินไปได้และมีการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมให้ทันสมัยสากลจึงไม่ตอบความมั่นคงทางการเงินของภาครัฐในปัจจุบันหรือในอนาคต ในขณะที่มีการนำทรัพยากรธรรมของภาครัฐไปใช้ ประเด็นที่สอง ภาครัฐมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มรายได้เพื่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากประเทศยังมีความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาในหลายด้าน ประเด็นที่สาม อัตราการจัดเก็บโดยรวมสำหรับการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่เกินร้อยละ 10 ในการจัดเก็บโดยรวมนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว ในขณะนี้ประเทศไทยมีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ดังนั้นภาษีสรรพสามิตที่เรียกเก็บไม่เกินร้อยละ 3 ซึ่งเป็นอัตราที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนเรียกเก็บเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งในความเป็นจริงบางประเทศมีอัตราการจัดเก็บสูงกว่านี้ ประเด็นที่สี่ จากการศึกษาผลกระทบจากการที่จะจัดเก็บนี้จะมีผลกระทบน้อยมากสำหรับผู้บริโภคค่าความยืดหยุ่นอยู่ที่ร้อยละ 1.41 ถึง 3.3th
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isothaen
dc.publisherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
dc.subjectการจัดเก็บภาษีth
dc.subjectภาษีสรรพสามิตth
dc.subjectกิจการโทรคมนาคมth
dc.subjectภาษีธุรกิจโทรคมนาคมth
dc.subjectโทรศัพท์เคลื่อนที่th
dc.titleศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต กิจการโทรคมนาคมอย่างเป็นระบบ
dc.typeText
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
cerif.cfProj-cfProjId2556A00359
mods.genreรายงานวิจัย
mods.location.physicalLocationสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
turac.projectTypeโครงการวิจัย
turac.researchSectorสาขาการเงิน (Finance sector : FI)
turac.contributor.clientกรมสรรพสามิต
turac.fieldOfStudyสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
cerif.cfProj-cfProjStatusสิ้นสุดโครงการ


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record