Show simple item record

dc.contributor.authorกังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์
dc.contributor.otherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2014-11-13T07:54:10Z
dc.date.available2014-11-13T07:54:10Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttps://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/25
dc.description.abstractThe Deposit Protection Agency (DPA) is an organization in the government sector. It is committed to maximizing the efficiency of the country’s financial instutions to achieve greater financial stability. This requires sufficient staff with skills and expertise that allow them to handle different situations effectively. As a result, the DPA is engaging in considering its manpower to correspond to its vision, mission, stategic issues, organizational structure and objectives. The objectives of this revision are: 1) to analyze the appropriate number of staff that corresponds to the actual workload and determine a management plan accordingly, in a theoretically appropriate manner, and 2) to arrive at accurate understanding of manpower planning that is in line with future workload of the DPA. To meet the objectives, the DPA strategic plans were revised. There were also interviews about the DPA’s long-term missions, workshops intended to create better understanding on the issue, data gathering to prepare for proper manpower planning, reports on the analysis of human resources corresponding to the mission of each department and a Train-the-Trainer program for the Human Resource Department. The objectives were attained – the appropriate number of staff corresponding to the mission was determined and a manpower management plan was formulated in a theoretically appropriate manner.en
dc.description.abstractสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลและกำหนดนโยบายโดยคณะกรรมการ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน สคฝ. ได้มีการพัฒนาระบบต่างๆ ในการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบสถาบันการเงิน ให้มีความเข้มแข็งและมีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีปริมาณและประสบการณ์ที่เหมาะสม พร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงทำให้ สคฝ. ต้องทำการศึกษาอัตรตรากำลังของ สคฝ. เพื่อให้การบริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้างองค์กร และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของ สคฝ. โดยวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการการทบทวนอัตรากำลังพนักงาน คือ 1. เพื่อวิเคราะห์สัดส่วนกำลังคนที่สอดรับกับภารกิจที่แท้จริง และจัดทำแผนบริการอัตรากำลังของสถาบันคุ้มครองเงินฝากได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ 2. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้การวางแผนกำลังคนที่ถูกต้องและเหมาะสมกับภาระงานในอนาคตของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยในการดำเนินโครงการได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และสัมภาษณ์ภารกิจในระยะยาวของ สคฝ. สัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจและเก็บข้อมูลประกอบการจัดทำแผนอัตรากำลัง ทำรายงานการวิเคราะห์อัตรากำลังที่สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละฝ่าย และจัดสัมมนาแบบ Train-the trainer ให้กับพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าวสอดรับกับวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ได้สัดส่วนกำลังคนที่สอดรับกับภารกิจ และได้ของ สคฝ. ตามหลักวิชาการth
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isothaen
dc.publisherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
dc.subjectสถาบันคุ้มครองเงินฝากth
dc.subjectการบริหารจัดการอัตรากำลังth
dc.subjectอัตรากำลังพนักงานth
dc.subjectการวิเคราะห์อัตรากำลังth
dc.titleทบทวนอัตรากำลังพนักงาน
dc.typeText
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
cerif.cfProj-cfProjId2556A00300
mods.genreรายงานวิจัย
mods.location.physicalLocationสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
turac.projectTypeโครงการวิจัย
turac.researchSectorสาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร (Management and Institutional Development sector : MID)
turac.contributor.clientสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
turac.fieldOfStudyสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
cerif.cfProj-cfProjStatusสิ้นสุดโครงการ


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record