Show simple item record

dc.contributor.authorพีรดร แก้วลายth
dc.date.accessioned2021-08-03T08:22:52Z
dc.date.available2021-08-03T08:22:52Z
dc.date.issued2564-08-03
dc.identifier.urihttps://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/1007
dc.description.abstractบริติช เคาน์ซิล อธิบายความหมายของ 'ศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์' ว่าเป็นสถานที่ในทางกายภาพและเสมือนจริง ที่นำคนที่มีความคิดสร้างสรรค์มาไว้ด้วยกัน เป็นผู้ประสานโดยการให้พื้นที่และการสนับสนุนการสร้างเครือข่าย การพัฒนาธุรกิจ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการขับเคลื่อนงานสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี นอกเหนือจากการมีส่วนร่วมในการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยแล้ว ศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์ถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในระดับบุคคล ชุมชน และระดับประเทศ โดยแต่ละแห่งจะมีเอกลักษณ์ ลักษณะ และบทบาท เฉพาะตัว และรวมทั้งมีวิธีการทำงานของตนเอง ที่สอดคล้องกับบริบทและประเด็นที่ต้องการแก้ไข โดยใช้งานสร้างสรรค์และสื่อสร้างสรรค์ เช่น ศิลปะ การออกแบบ ดนตรี และภาพยนตร์ เป็นสื่อกลางและสร้างกิจกรรมและโปรแกรมต่าง ๆ โดยกลยุทธ์ดังกล่าวนี้ช่วยในการดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับภารกิจของศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์ และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคมได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ในหลายพื้นที่ ศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของชุมชนที่เป็นที่ตั้ง โดยศูนย์กลางบางแห่งถูกมองว่าเป็นพื้นที่ของประชาชนและเป็นสถานที่แห่งความหวังของผู้คนในพื้นที่ ในขณะที่บางแห่งทำหน้าที่เป็นตัวเร่งและเป็นผู้กระตุ้นการสนทนาถึงประเด็นทางสังคมต่าง ๆ และเริ่มต้นวิธีคิดใหม่ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาชุมชนในระยะยาว นอกจากนี้ศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์ยังทำหน้าที่เชื่อมต่อชุมชนของตนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายจากภาคส่วนต่าง ๆ นอกพื้นที่ เพื่อดึงความรู้ใหม่และทรัพยากรที่มีประโยชน์สู่คนในชุมชน เป็นที่น่าเสียดายที่คุณค่าของศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้ถูกมองข้ามมาตลอดหลายปีของการทำงาน ดังนั้น จุดประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้คือศึกษาศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์ที่โดดเด่นหกแห่งในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย เพื่อเป็นกรณีศึกษาข้อมูลเชิงลึกว่าศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง และผลกระทบทางสังคมในสามระดับได้อย่างไร โดยประกอบด้วย (1) ผลกระทบต่อผู้ที่มีส่วนร่วมโดยตรงกับกิจกรรมและโปรแกรมของศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งรวมถึงผลกระทบต่อผู้ที่ทำงานกับศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์ (สมาชิกหลักและพาร์ทเนอร์) และผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมและอาสาสมัคร (2) ผลกระทบต่อชุมชนและผู้คนในท้องถิ่น ประกอบด้วย ผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นและผลกระทบต่อกายภาพของพื้นที่ที่แต่ละศูนย์สร้างสรรค์ตั้งอยู่ และ (3) ผลกระทบต่อประเด็นเป้าหมายของแต่ละศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์ โดยในท้ายที่สุด งานศึกษาชิ้นนี้ได้รวบรวมข้อเสนอแนะแก่ผู้กำหนดนโยบายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เพื่อทำให้เห็นถึงแนวทางในการสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์ให้ได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต โดยประกอบไปด้วย (1) ตระหนักถึงความสำคัญของศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์ (2) วางรากฐานของศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์ของไทย (3) ให้การสนับสนุนสำหรับศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์ (4) ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้แก่สาธารณะเกี่ยวกับศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์ และ (5) ทำงานร่วมกับศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์ A ‘Creative hub’ is described by the British Council as: A place, either physical or virtual, which brings creative people together. It is a convenor, providing space and support for networking, business development and community engagement within the creative, cultural and tech sectors1. In addition to its contribution to economic growth and the development of the creative industries in Thailand, the creative hub is considered one of the significant mechanisms that generates social impact at different levels, including individual, communal and national. Each hub is unique, with its own characteristics, roles and ways of working, which correspond to its context and the issues that it aims to tackle. The use of creativity and creative mediums, such as art, design, music and film, is common among these hubs, playing a major role in activities and programmes. This strategy has enabled them to attract audience groups, engage them in the hubs’ missions, and prompt social change. Interestingly, in many areas, creative hubs have become a crucial part of the community in which they are located. Some hubs are perceived as the town hall of the people and a place of hope, while some act as a catalyst and influencer in triggering conversation and initiating new ways of thinking, which ultimately leads to the development of the community. Hubs connect their community with a wide range of stakeholders from different sectors, bringing in new knowledge and useful resources. Unfortunately, these distinct values embodied in creative hubs through years of work are usually overlooked. Therefore, the purpose of this study is to look deeply into six outstanding hubs in different regions as case studies in order to provide insights into how hubs create social impact at three levels. First, the impact on people who directly engage with hub activities and programmes, including impact on those working for and with hubs (core members and partners), and Impact on participants and volunteers. Second, the impact on the local community and locality consists of Impact on local communities and Impact on the area where each creative hub is located. And third, Impact on targeted issues of each hub. Finally, the proposed recommendations on how the policymakers and other stakeholders can better support and collaborate with hubs are included, (1) Recognising the importance of creative hubs, (2) Establishing the foundation of Thai creative hubs, (3) Providing supports for creative hubs, (4) Promoting creative hubs and, (5) Partnering with creative hubs.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์th
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยผู้ให้ทุน ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรth
dc.subjectศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์th
dc.subjectCreative Hubsth
dc.subjectบริษัท บีซี ออพเพอะเรชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัดth
dc.titleResearch on the Social Impact of Creative Hubs in Thailandth
dc.typeTextth
dcterms.accessRightsบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงเอกสารนี้ได้th
dc.rights.holderบริษัท บีซี ออพเพอะเรชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัดth
cerif.cfProj-cfProjId2563A00140th
mods.genreรายงานวิจัยth
turac.projectTypeโครงการที่ปรึกษาth
turac.researchSectorสาขาการวิจัยและการประเมินผล (Research and Evaluation sector : RE)th
turac.contributor.clientบริษัท บีซี ออพเพอะเรชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
turac.fieldOfStudyสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์th
cerif.cfProj-cfTitleResearch on the Social Impact of Creative Hubs in Thailandth
cerif.cfProj-cfProjStatusสิ้นสุดโครงการth


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record