Now showing items 1-5 of 5

  • type-icon

   การลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะ 

   แก้วตา โรหิตรัตนะ; นิลุบล เลิศนุวัฒน์; วีรวัฒน์ จันทโชติ; สรายุทธ์ นาทะพันธ์; มุนินทร์ พงษาปาน (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2013)

   The feasibility study of Project for Developing and Managing Public Ports has an objective to conduct an in-depth study for developing and managing a public port of Map Ta Phut Industrial Estate, Rayong Province, to reach ultimate goal of being the most effective port and the best benefits. Focal points of the study consisted of two aspects including 1) an analysis on legal matters, and 2) an analysis on financial matters. According to the legal matters, the big issues what it should be significantly considered are authority and ...
  • type-icon

   การศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) 

   ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-12-08)

   การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพภาคบังคับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องได้รับการประเมินเป็นประจำทุกปีไม่ใช่โครงการประกวดเพื่อรับรางวัล จึงทำให้ LPA เป็นการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศที่มีความต่อเนื่อง สามารถสะท้อนจุดอ่อนในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง อันจะทำให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถกำหนดแนวทาง ...
  • type-icon

   ผู้ทวนสอบข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ 

   หาญพล พึ่งรัศมี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2015)

   Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) or TGO has developed Carbon Footprint of Products Label since 2009 to provide consumers more alternatives in decision making and chances to participate for Greenhouse Gas Management and motivate Thai industries to develop their production process to increase productivity and competitiveness in the world market. To apply Carbon Footprint Result from the beginning phase in production process improvement and reduction of Greenhouse Gas emission, Thailand Greenhouse Gas Management ...
  • type-icon

   พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 

   สุวรรณ จันทิวาสารกิจ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-03-23)

   โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม บ่งชี้ว่าผู้ประกอบการเล็งเห็นถึงประโยชน์การใช้เทคโนโลยีธุรกิจอัจฉริยะ (Business intelligence: BI) เพื่อลดต้นทุน และความเร็วในการบริหารจัดการธุรกิจ การออกแบบรายงานถือว่าเป็นสิ่งสำคัญช่วยธุรกิจดำเนินไปได้อย่างถูกต้องแม่นยำ นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ประกอบการยังขาดความเข้าใจในการใช้เครื่องมือด้านดิจิทัลสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจและการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักการจัดเก็บข้อมูลที่จะช่วยให้การใช้ข้อมูลในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การนำข้อมูลที่มีคุณภาพมาจัดทำรายงานผ่านเทคโนโลยีธุร ...
  • type-icon

   โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ (Data Consolidation) ระยะที่ 1 

   จิรพล สังข์โพธิ์; Jirapon Sunkpho (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014)

   The Inter-City Motorway Division, Department of Highways have been continuously developing information systems for their mission-critical operations. These systems store a large amount of organizational data involving toll incomes, traffic data, pavement conditions, roadway incidents, and administrative data related to budgets, finances, and human resources. These data keep growing in size as time passes and the organization expands. However, they are currently stored in separate systems or platforms. The data warehouse has not been created, nor ...