Now showing items 1-4 of 4

 • type-icon

  การบริหารจัดการแรงดันน้ำในระบบเส้นท่อประธานของ การประปานครหลวง 

  ธีระ เจียศิริพงษ์กุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2013)

  Purpose of the study is to analyze water pipeline management of Metropolitan Waterworks Authority (MWA) for supporting MWA readiness to develop water pressure management of main pipeline to reach goal of the 3rd MWA Strategic Plan (2012-2016). Researcher had conducted an analysis and comparison of MWA current water pressure management in particular with main pipeline with other waterworks organizations in a few developed countries. Some aspects relating to appropriate technology for planning water pressure management, for example, water pressure ...
 • type-icon

  การประเมินผลสัมฤทธิ์มาตรการที่ใช้บริหารจัดการความต้องการใช้น้ำอย่างยั่งยืนของการประปานครหลวง 

  ธีร เจียศิริพงษ์กุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-01-07)

  จากการศึกษาโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์มาตรการที่ใช้บริหารจัดการความต้องการใช้น้ำอย่างยั่งยืนของการประปานครหลวงซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษาแนวทางที่ใช้บริหารจัดการความต้องการใช้น้ำ (DSM Strategies) 3 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และเมืองเคปทาวน์ ประเทศแอฟริกาใต้ เพื่อเป็นแนวทางให้กับการประปานครหลวง และศึกษาพฤติกรรมการใช้น้ำของกลุ่มเป้าหมายที่ตอบสนองกับมาตรการที่การประปานครหลวงนำมาใช้ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ และมาตรการประหยัดน้ำผ่านวิธีการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ รวมถึงการเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการความต้องการใช้น้ำเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการจ ...
 • type-icon

  วิจัยพัฒนามาตรวัดน้ำ Compound Meter ต้นแบบ 

  สัปปินันทน์ เอกอำพน (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

  เนื่องจากปัจจุบันทางการประปานครหลวงประสบกับปัญหาน้ำสูญเสียมากถึง 30% ซึ่งสาเหตุหลักอย่างหนึ่งมาจากการอ่านค่าที่ผิดพลาดของมาตรวัดน้ำขนาดใหญ่ซึ่งถูกติดตั้งในบริเวณที่มีอัตราการไหลน้อย โครงการวิจัยนี้นำเสนอหนึ่งในวิธีแก้ปัญหาโดยการใช้มาตรวัดแบบ Compound ซึ่งสามารถวัดได้แม่นยำในช่วงการไหลที่กว้างขึ้น โดยมาตร Compound ต้นแบบที่เสนอประกอบจากมาตรวัดขนาดใหญ่ (Ø2") และมาตรวัดขนาดเล็ก (ؽ" และ ؾ") โดยมี differential pressure valve หรือเช็ควาล์วเพื่อกำหนดทิศทางการไหลของน้ำผ่านมาตรตามอัตราการไหล โดยได้ศึกษาและสร้างสปริงที่เหมาะสมเพื่อใช้กับเช็ควาล์ว ...
 • type-icon

  ศึกษา Apparent Losses เนื่องจาก Meter Inaccuracy 

  ธีร เจียศิริพงษ์กุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

  ในกิจการของการประปา เราไม่สามารถกล่าวได้ว่ามาตรวัดน้ำทุกเครื่องสามารถอ่านค่าได้อย่างถูกต้องเช่นเดียวกับเครื่องมือวัดอื่นๆ เมื่อทำการติดตั้งแล้ว มาตรวัดน้ำมักไม่สามารถอ่านค่าปริมาณการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำได้อย่างถูกต้อง บ่อยครั้งที่ปริมาณน้ำเหล้านี้ไม่ถูกเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำ กรณีเช่นนี้เรียกว่ามาตรวัดน้ำอ่านค่าได้น้อยกว่าความเป็นจริง ความคลาดเคลื่อนของมาตรวัดน้ำถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของน้ำสูญเสียจากการบริหารจัดการ ความไม่เที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย ได้แก่ ขนาดของมาตรวัดน้ำ ชนิดของมาตรวัดน้ำ การติดตั้งมาตรวัดน้ำที่ไม่เหมาะสม ...