Now showing items 1-7 of 7

  • type-icon

   การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียกองทุนกีฬามวย 

   โมไนยพล รณเวช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

   การประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสียกองทุนกีฬามวยนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลในวันที่ 1-30 กันยายน 2559 จากผู้มีส่วนได้เสีย อันประกอบไปด้วยนักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน ผู้จัดการนักมวย หัวหน้าค่ายมวย นายสนามมวย ผู้จัดรายการแข่งขันมวย อดีตบุคคลในวงการมวย และผู้ร่วมชมร่วมเชียร์กีฬามวย จำนวน 537 คน ผลการสำรวจ พบว่า ผู้มีส่วนได้เสียมีความพึงพอใจต่อภาพรวมของกองทุนกีฬามวยในระดับมาก (3.92) และเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ผู้มีส่วนได้เสียก็มีความพึงพอใจต่อกองทุนกีฬามวยในระดับมากทุกด้านด้วย เรียงตามลำดับ ดังนี้ 1. ด้านการมีส่วนร่วมชมร่วมเชียร์ของผู้ชม (4.09) ...
  • type-icon

   การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

   โมไนยพล รณเวช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-02-13)

   การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มเป้าหมายจำนวน 1,208 คน จำแนกเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้ประกอบการ จำนวน 186 คน แรงงานต่างด้าว (เมียนมา ลาว กัมพูชา) จำนวน 552 คน และกลุ่มเป้าหมายรอง คือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 26-50 ปี จำนวน 377 คน และประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป จำนวน 193 คน ทั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน พ.ศ. 2562 ประสิทธิผลของโครงการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าวดังกล่าวนี้ ...
  • type-icon

   การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

   โมไนยพล รณเวช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

   การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มเป้าหมายจำนวน 1,214 คน จำแนกเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้ประกอบการ จำนวน 187 คน แรงงานต่างด้าว (เมียนมา ลาว กัมพูชา) จำนวน 543 คน และกลุ่มเป้าหมายรอง คือ ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 26-50 ปี จำนวน 316 คน และประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป จำนวน 194 คน ทั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน พ.ศ. 2561 ประสิทธิผลของโครงการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าวดังกล่าวนี้ จะถูกประเมินจาก 5 ...
  • Thumbnail

   การประเมินผลโครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

   โมไนยพล รณเวช (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2023-01-16)

   รายละเอียดตามเอกสารแนบ
  • type-icon

   ประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   โมไนยพล รณเวช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-01-18)

   การประเมินผลโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มเป้าหมายจำนวน 1,265 คน จำแนกเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้ประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวทำงาน จำนวน 194 คน แรงงานต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทย (สัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา) จำนวน 564 คน และกลุ่มเป้าหมายรอง คือ ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 26 - 50 ปี จำนวน 305 คน และประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 51 ปีขึ้นไป จำนวน 202 คน ทั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ...
  • type-icon

   พัฒนาระบบให้บริการการตลาดแบบดิจิตัลของศูนย์ส่งเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ 

   โมไนยพล รณเวช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-11-12)

   โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบให้บริการการตลาดแบบดิจิทัลของศูนย์ส่งเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพ เพื่อให้วิสาหกิจมีช่องทางการทำการตลาดออนไลน์ และมีสื่อออนไลน์ที่สามารถนำผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนเข้าสู่ตลาดออนไลน์ได้ผลการศึกษา พบว่า แนวทางการพัฒนาเว็บฟ้าใสแกลอรี่ (www.fahsaigallery.com) คือ ควรพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความสวยงามและรองรับการใช้งานผ่านมือถือ ควรปรับปรุงกระบวนการขายสินค้าโดยเพิ่มช่องทางการขายสินค้าให้หลากหลายมากขึ้น เช่น เปิดบัญชี LINE@ และเพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่านสื่อสังคม เป็นต้น รวมทั้งควรมีการส่งเสริมการตลาด ...
  • Thumbnail

   สำรวจความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน กนอ. (Engagement Survey) ประจำปี 2560 

   โมไนยพล รณเวช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)