Now showing items 1-8 of 8

  • type-icon

   SME ปรับตัวรับมือ VUCA World (ภาคบริการ) ปีงบประมาณ 2565 

   อรพรรณ คงมาลัย (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-11-24)

   หน่วยร่วมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดำเนินโครงการ SME ปรับตัวรับมือ VUCA World เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME (ภาคบริการ) ปีงบประมาณ 2565 การดำเนินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ เสริมแกร่งและยกระดับความสามารถในการแข่งขันธุรกิจให้สอดรับกับกระแสนิยมของโลก และพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของกลุ่มธุรกิจบริการ และเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วยุค VUCA World มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ยกระดับความสามารถการแข่งขันธุรกิจผ่านโปรแกรม SME VUCA ...
  • type-icon

   จ้างที่ปรึกษาวิจัยเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายอนาคตไทย 

   อรพรรณ คงมาลัย (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

   ตั้งแต่ปี 2559 ที่ผ่านมา มูลนิธิมั่นพัฒนาได้เป็นแกนหลักในการระดมความร่วมมือขององค์กรชั้นนำในประเทศเพื่อก่อตั้งเครือข่ายอนาคตไทย ซึ่งมี 109 องค์กรเข้าร่วมเครือข่าย ประกอบด้วย ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคม โดยมีเจตนารมณ์เพื่อวางรากฐานการใช้ชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นการรณรงค์ระดับชาติเพื่อให้คนไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิยมและพฤติกรรม ใน 4 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ วัฒนธรรม ทั้งนี้ ได้มีการขยายผลการดำเนินงานของเครือข่ายอนาคตไทยไปในระดับพื้นที่ต้นแบบเป็นแห่งแรกในจังหวัดขอนแก่น งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึก ...
  • type-icon

   ประชาสัมพันธ์ผลงานศึกษาการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ขั้นที่ 2 

   อรพรรณ คงมาลัย; อัญณิฐา ดิษฐานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

   งานวิจัยนี้ดำเนินการเพื่อศึกษาและพัฒนาสื่อการเผยแพร่องค์รู้ด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริ สู่กลุ่มเป้าหมายในวงกว้างทั้งประชาชนชนในพื้นที่ที่ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักพัฒนาชุมชน และหน่วยราชการเกี่ยวข้อง อาทิ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมการพัฒนาชุมชน เป็นต้น ผลการดำเนินงานในครั้งนี้ได้นำเสนอกิจกรรมและสื่อเผยแพร่ที่สำคัญ ได้แก่ (1) งานแถลงผลงานวิจัย “ร่วมวิจัยถวายพระองค์” ซึ่งแสดงผลงานวิจัยจาก 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2) ...
  • type-icon

   ประชาสัมพันธ์ผลงานศึกษาการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ขั้นที่ 2 

   อรพรรณ คงมาลัย; อัญณิฐา ดิษฐานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

   งานวิจัยนี้ดำเนินการเพื่อศึกษาและพัฒนาสื่อการเผยแพร่องค์รู้ด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริ สู่กลุ่มเป้าหมายในวงกว้างทั้งประชาชนชนในพื้นที่ที่ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักพัฒนาชุมชน และหน่วยราชการเกี่ยวข้อง อาทิ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมการพัฒนาชุมชน เป็นต้น ผลการดำเนินงานในครั้งนี้ได้นำเสนอกิจกรรมและสื่อเผยแพร่ที่สำคัญ ได้แก่ (1) งานแถลงผลงานวิจัย “ร่วมวิจัยถวายพระองค์” ซึ่งแสดงผลงานวิจัยจาก 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2) ...
  • type-icon

   พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Early Stage) ปีงบประมาณ 2563 

   อรพรรณ คงมาลัย (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-03-04)

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (early stage) ปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ให้สามารถสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาแนวความคิดในการสร้างธุรกิจเชิงปฏิบัติการ โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ให้เห็นภาพรวมของธุรกิจได้อย่างชัดเจน และเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและให้คำปรึกษาเชิงลึกให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อนำไปปรับปรุงธุรกิจให้มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น โดยการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) การประชุมวางแผนการดำเนินโครงการร่ ...
  • type-icon

   พัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาพื้นที่ในขั้นที่ 2 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

   อรพรรณ คงมาลัย; อัญณิฐา ดิษฐานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

   งานวิจัยนี้มุ่งหมายที่จะพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาพื้นที่ในขั้นที่ 2 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพได้ถูกนำมาใช้ทั้งการทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตการณ์ โดยการทบทวนวรรณกรรมมุ่งทำความเข้าใจแนวคิดและหลักการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนทั้งในและต่างประเทศ ครอบคลุมตั้งแต่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ การรวมกลุ่มทางสังคม (social cohesion) วิสาหกิจชุมชน (community enterprise) และสหกรณ์ (cooperative) ทั้งนี้ ได้มีการคัดเลือกกรณีศึกษา 10 แห่งจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อถอดบทเรียนการนำทฤษฎีให ...
  • type-icon

   ยกระดับขีดความสามารถของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระดับพื้นที่ 

   อรพรรณ คงมาลัย (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-02-06)

   อุตสาหกรรมไมซ์เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศสูง เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ผนวกเรื่องการเดินทางและการทำงาน/ประกอบธุรกิจ ทำให้เกิดประโยชน์อย่างน้อย 2 ประการได้แก่ 1) เกิดการใช้จ่ายของนักเดินทางไมซ์และการจ้างงานเพื่อจัดกิจกรรมการจัดประชุม/สัมมนา/นิทรรศการ/การท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งนักเดินทางไมซ์เป็นนักเดินทางธุรกิจย่อมมีการใช้จ่ายในอัตราสูงกว่าการท่องเที่ยวแบบทั่วไป และ 2) เป็นโอกาสในการสนับสนุน ความโดดเด่นของธุรกิจ/อุตสาหกรรมของเมืองที่จัดงานให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ปัจจุบันอุตสาหกรรมไมซ์กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมาณฑล ...
  • type-icon

   ยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs) ปี 2563 

   อรพรรณ คงมาลัย (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-03-04)

   สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาผู้ประกอบการที่กระจายตัวอยู่ทั่วทุกภูมิภาคและทำธุรกิจใน ภาคผลิต ภาคการค้า ภาคบริการ และภาคการเกษตร ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่งคั่งและยั่งยืน และใน 3 ปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่กว่า 30,000 ราย เพื่อกระตุ้นให้เกิดนักธุรกิจใหม่ขึ้นทั่วประเทศ โดยมีการพัฒนาแนวคิดและแผนธุรกิจที่มุ่งเน้นให้สามารถขายสินค้าได้ เป็นที่ยอมรับของสถาบันการเงิน และสามารถเพิ่มมูลค่า ก่อให้เกิดรายได้มากขึ้น การพัฒนาที่ผ่านมาเป็นเพียงการพัฒนาระยะเริ่มต้นธุรกิจ ผู้ประกอบการบางส่ว ...