Show simple item record

dc.contributor.authorวิทวัส รุ่งเรืองผลth
dc.date.accessioned2019-12-24T02:07:40Z
dc.date.available2019-12-24T02:07:40Z
dc.date.issued2562
dc.identifier.urihttps://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/693
dc.description.abstract“โครงการศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ และการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21” เป็นโครงการศึกษาพัฒนารูปแบบการให้บริการ การจัดกิจกรรม การจัดหาหนังสือ และสื่อประเภทต่าง ๆ ตลอดจนการจัดเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ และความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาวิเคราะห์กลุ่มผู้ใช้บริการ ในด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อศึกษาวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอรูปแบบการจัดการพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสอดคล้องกับแนวโน้มการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 และตอบสนองต่อพฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการ ตลอดจนการจัดทำข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการเชิงธุรกิจและข้อเสนอกลยุทธ์เชิงการตลาดของอุทยานการเรียนรู้ สำหรับขอบเขตและวิธีการดำเนินงาน เพื่อตอบวัตถุประสงค์โครงการ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ Part 1 : Research for Generate Theme & Concept ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์แหล่งเรียนรู้ในปัจจุบัน และตัวอย่างการพัฒนาหรือปรับตัวของแหล่งเรียนรู้ในต่างประเทศ เพื่อเป็นกรณีศึกษา Part 2 : Customer Insight & Analysis การศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มผู้ใช้บริการ ทั้งพฤติกรรมความต้องการ/ความคิดเห็น Part 3 : Final Conclusion & Recommendation สรุปรูปแบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้สาธารณะ และข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ โดยสามารถสรุปข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการเชิงธุรกิจและข้อเสนอกลยุทธ์เชิงการตลาดของอุทยานการเรียนรู้ ได้ดังนี้ แนวคิดของการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้ หรือ Theme ของ TK park’s Learning Center Model ทางคณะที่ปรึกษาได้กำหนด Theme ใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) RELAX หมายถึง “ความผ่อนคลาย” เมื่อลูกค้าเข้ามาใช้บริการที่ TK park จะต้องได้รับบรรยากาศที่ผ่อนคลาย เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้ทั้งความรู้ และความรู้สึกผ่อนคลาย ผ่อนคลายทั้งความคิด หลีกหนีจากความเครียด ความวุ่นวาย ทั้งการทำงาน การเรียน เป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถเข้ามาใช้บริการ และใช้เวลาร่วมกันได้ 2) READING หมายถึง “การอ่าน” TK park จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้ทั้งความรู้และทักษะทางด้านการอ่าน โดยจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีทั้งหนังสือ พื้นที่สำหรับการอ่าน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรื่องราวด้านการอ่าน เพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกคนได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวร่วมกัน 3) PARK หมายถึง “บรรยากาศของสวน” เป็นแนวคิดที่นำคำว่า “park” ในชื่อของอุทยานการเรียนรู้ TK park มาสร้างเป็นแนวคิดอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับตำแหน่งทางการตลาด (Market Positioning) ของการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้ โดยพิจารณาถึงเอกลักษณ์ที่เป็นที่จดจำของ TK park รวมทั้งแนวโน้มของการพัฒนาด้านการเรียนรู้ในอนาคต ดังนี้ 1) Simply The Best Location : TK park’s Learning Center ห้องสมุดที่มีทำเลเดินทางง่าย สะดวก กว้างขวาง ทำเลเป็นเรื่องสำคัญที่สุด เป็นสถานที่ที่เดินทางง่าย เข้าถึงง่าย สามารถไปได้ในทุกครั้งที่ต้องการ 2) 3R Destination : TK park’s Learning Center ห้องสมุดที่มีบรรยากาศผ่อนคลายสถานที่อ่านหนังสือสำหรับการพักผ่อนอย่างแท้จริง และเป็นสถานที่อ่านหนังสือที่ดึงดูดให้กลุ่มลูกค้า ทั้งกลุ่มเดิมและกลุ่มใหม่ อยากทดลองมาสักครั้ง 3) Beyond Book Avenue : TK park’s Learning Center ห้องสมุดที่เชื่อมโยงความรู้ด้วยหนังสือ และให้มากกว่า “หนังสือ” ที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ให้คุณค่าด้านการเรียนรู้แก่กลุ่มลูกค้า โดยใช้หนังสือเป็นตัวเชื่อมโยงกิจกรรมและความรู้ต่าง ๆ ให้มากกว่าความเป็นเรื่องราวจากหนังสือ คณะที่ปรึกษาขอพิจารณานำเสนอภาพรวมโมเดล TK park’s Learning Center Model โดยเชื่อมโยงไปยัง 4 องค์ประกอบสำคัญของ TK park ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์/บริการ ที่เกี่ยวข้องกับหนังสือทั้งหมด 2) พฤติกรรม และวิถีชีวิต ของกลุ่มลูกค้า 3) กิจกรรมด้านการเรียนรู้ต่าง ๆ และ 4) สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ จากนั้น จะเชื่อมโยงไปยังส่วนที่สำคัญ 2 ส่วน ได้แก่ เชื่อมโยงกับกลุ่มลูกค้าทั้งหมด และเชื่อมโยงกับพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่ง TK park’s Learning Center Model นี้ มีจุดศูนย์กลาง คือ “หนังสือ” และ “อาคารเดี่ยว” เนื่องจากแนวทางของการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้รูปแบบใหม่นั้น มีเป้าหมาย คือ การย้ายสถานที่ให้บริการจากเดิมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์การค้า เป็นการย้ายไปสร้างอาคารเดี่ยว (Stand-Alone) โดยคณะที่ปรึกษาขอนำเสนอข้อเสนอกลยุทธ์เชิงการตลาด ดังนี้ 1. ทำเลต้องใช่ และสร้างพื้นที่ให้เป็น Wow Destination 2. กลุ่มลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ TK park สามารถให้บริการได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ 3. “หนังสือ” คือ ศูนย์กลางของการให้บริการของ TK park และให้มีกิจกรรมอื่นเชื่อมโยงกับหนังสือ โดยเฉพาะการจัดให้มีอีเวนท์เพื่อดึงดูดคนอยู่เป็นประจำ 4. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงวัย สำหรับแนวทางการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้ TK park ในส่วนของช่องทางรายได้นั้นจะสอดคล้องกับข้อเสนอกลยุทธ์เชิงการตลาดดังที่ได้กล่าวไปข้างต้น ซึ่งช่องทางรายได้จะมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมด ทั้งรายได้จากการเปิดให้เช่าพื้นที่ และรายได้จากการดำเนินการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ กิจกรรมต่าง ๆ ที่กล่าวมานั้น แนวทางหลักที่สำคัญของการบริหาร คือ ควรดำเนินการร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ โดยปัจจัยสู่ความสำเร็จของการบริหารจัดการ TK park’s Learning Center Model ประกอบด้วย 1. “ทำเล” เป็นเรื่องสำคัญที่สุด ต้องเข้าถึงง่าย เดินทางสะดวก 2. สร้างการจดจำ “Wow Destination” ดึงดูดให้น่าสนใจเข้ามาใช้บริการ และเพื่อการบอกต่อแบบปากต่อปาก (word of mouth) 3. เป็นแหล่งรวมความรู้ และรวมสิ่งอำนวยความสะดวก Learning Space & Edutainment Complex เพื่อสร้าง Traffic ของผู้ใช้บริการให้เข้ามาที่ TK park 4. ให้บริการครบทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ขยายช่องทางการเข้าถึง เช่น Drop Books Lockers TK Mini Flagships และ TK park’s Store เป็นต้น5. เน้นย้ำจุดแข็ง และความเชี่ยวชาญในเรื่องของ “หนังสือ” และเชื่อมโยงไปยังกิจกรรมอื่น ๆ ผลักดันให้เป็น Business Unit ที่ก่อให้เกิดรายได้ “Learning Behavior Analysis and Thailand Knowledge Park Development Based on the Changes in the 21st Century Study Project” is a project to study and develop service models, activities, and book and media acquisitions while providing relevant contents based on the area context and user needs. The project objectives are to study and analyze customer group learning behavior, to study, analyze, and make a proposal on appropriated area and facility management based on knowledge learning trend and the changes in the 21st century, and to make a proposal on Thailand Knowledge Park business management approach and marketing strategy. To fulfill the objectives, scope and process consist of three parts as follows: Part 1: Research for Generate Theme & Concept: the study and analysis of current learning centers and a case study of development or adaptation examples from oversea learning centers. Part 2: Customer Insight & Analysis: the study and analysis of customer groups including behavior, needs, and opinion. Part 3: Final Conclusion & Recommendation: The summary of public learning center business process and strategic proposals. Business management approach and marketing strategy proposal for TK Park can be summarized as follows. The advisory team has set Thailand Knowledge Park management concept or TK Park’s Learning Center Model theme based on the three main following points: 1) RELAX is “relaxation”. Customers should feel a relaxing atmosphere when coming to TK park. It provides knowledge and relaxation from thought, stress, mind, commotion from working and studying. Everyone can use TK park’s services and spend their time together. 2) READING is “reading”. TK park is a learning center giving both knowledge and reading skill. Books and reading space are provided. Every customer can also share their reading experiences and stories here. 3) PARK is “park atmosphere”. It is a concept bringing “park” which is derived from TK park into a concrete idea.Thailand Knowledge Park market positioning is considered from TK park unique identity and future learning development trends including: 4) Simply The Best Location: the library that is easily accessible, convinent, and spacious. Location is the most important key. It should be easy to commute and access allowing customers to come whenever they want. 5) 3R Destination: TK park’s Learning Center: the library with a relaxing atmosphere. A true destination for reading and relaxing, attracting existing and new customers to at least come and try it once. 6) Beyond Book Avenue: TK park’s Learning Center: the library connecting knowledge through books yet providing beyond books, coming with a fully-equipped facility. Providing customers with learning value using book as a medium to connect activities and beyond-book knowledge. TK park’s Learning Center Model are linked to TK park four key elements including 1) products/services associated with books 2) customer group behavior and way of life, 3) learning activities 4) facilities. The four key elements are then linked with another two important parts: customer groups and business partners. The centers of Thailand Knowledge Park Learning Center Model are “book” and “standalone building”. The future of Thailand Knowledge Park business process aims to relocate from the current location, being located inside a department store, to a standalone building. The advisory team would like to present a marketing strategy proposal as follows: 1. The location must be “Yes” and create a “Wow Destination” area 2. Customers can access TK park anywhere through offline and online channels 3. “Books” is the key service of TK park. Activities linked to books should be arranged. To attract customers, events should be organized on a regular basis 4. It should respond to customer needs in every age range Regarding Thailand Knowledge Park management approach in term of revenue generation, it is going to be linked with the aforementioned marketing strategy. Revenue channels can be generated from space rentals, events, and activities. Operating with business partners is a key. Success factors for the management of TK park’s Learning Center Model are as follows: 1. “Location” is the most important factor. It should be easy to access and commute. 2. Creating recognition through “Wow Destination” for attracting customers and creating the word of Month. 3. Being a knowledge center and a fully-equipped facility as Learning Space & Edutainment Complex driving customer traffic to TK park. 4. Providing services through both offline and online channels, and expanding accessibility through Drop Books Lockers TK Mini Flagships and TK park’s Store Emphazing strength and proficiency in “books”, connecting with activities, and pushing them into a revenue generating business unit.th
dc.format.mimetypeapplication/pdfth
dc.language.isothath
dc.publisherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์th
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยผู้ให้ทุน ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรth
dc.subjectพฤติกรรมth
dc.subjectอุทยานการเรียนรู้th
dc.subjectTK parkth
dc.titleวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21th
dc.title.alternativeThe study of learning behavior and Thailand Knowledge Park development to correspond to the changes of the 21st centuryth
dc.typeTextth
dcterms.accessRightsบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงเอกสารนี้ได้th
dc.rights.holderสำนักงานอุทยานการเรียนรู้th
cerif.cfProj-cfProjId2562A00041th
mods.genreรายงานวิจัยth
turac.projectTypeโครงการที่ปรึกษาth
turac.researchSectorสาขาการศึกษา (Education sector : ED)th
turac.contributor.clientสำนักงานอุทยานการเรียนรู้
turac.fieldOfStudyสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์th
cerif.cfProj-cfTitleวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาอุทยานการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21th
cerif.cfProj-cfProjStatusสิ้นสุดโครงการth


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record