Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน ระยะต้นแผน 

   รณรงค์ จันใด; ภุชงค์ เสนานุช; กาญจนา รอดแก้ว (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-08-30)

   การประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของกรมการพัฒนาชุมชน ระยะต้นแผน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของกรมการพัฒนาชุมชน ระยะต้นแผน ๒. เพื่อประเมินความพึงพอใจจากการดำเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของกรมการพัฒนาชุมชน ระยะต้นแผน และ 3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ และตัวอย่างความสำเร็จจากการดำเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของกรมการพัฒนาชุมชน ระยะต้นแผน ผลการประเมินพบว่า ...