Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2562 

   วศินี หนุนภักดี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-12-28)

   โครงการจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2562 เป็นการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยการดำเนินงานในครั้งนี้ครอบคลุมหัวข้อการปฏิบัติงานใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน 2) การกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการ 3) การเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภค และ 4) การสร้างความต ...