Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าธุรกิจหลัก (CSI) ประจำปี 2563 

   ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-06-14)

   โครงการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าธุรกิจหลัก (CSI) ประจำปี 2563 กำหนดให้มีการสำรวจความพึงพอใจลูกค้าธุรกิจหลัก (CSI) และนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการพิจารณาเพื่อพัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้า และการส่งมอบงานบริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าเพื่อให้ได้ข้อมูลความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน และความภักดี ในภาพรวมขององค์กร รวมถึงมีข้อมูลความต้องการลูกค้าในเชิงลึกที่สามารถนำไปจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อรองรับการแข่งขนและรักษาฐานลูกค้ารายสำคัญของ กฟน. โดยจะดำเนินการสำรวจในส่วนของความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า ผลการศึกษาประจำปี 2563 พบว่า ความพึงพอใจโดย ...