Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   ที่ปรึกษาศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม 

   วิโรจน์ ลิ่มตระการ; Limtrakarn, Wiroj (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014)

   ในปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมมีการแข่งขันกันสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างยิ่ง แต่ยังคงมีอุปสรรคในการหันมาใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมที่ทันสมัยทดแทนเทคโนโลยีเดิมๆที่มีอยู่ของภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากความมั่นใจในเทคโนโลยีและที่ปรึกษาเทคโนโลยี ดังนั้นการสื่อสารและสร้างความเข้าใจในวิธีการใช้และประโยชน์ที่ได้จากเทคโนโลยีในเชิงธุรกิจ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการหันมาใช้เทคโนโลยีด้านการออกแบบและผลิต และพัฒนาองค์ความรู้ของบริษัทอย่างยั่งยืน ดังนั้นกิจกรรมการดำเนินงานในงานนี้ จะเน้นการจัดทำ ...