Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   โครงการศึกษาวิจัยเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการรองรับการดำเนินงานของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) : รายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

   สมคิด เลิศไพฑูรย์; ชาญชัย แสวงศักดิ์; ศุภรัตน์ โชติกญาณ; กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์; วีรวัฒน์ จันทรโชติ; วรรณี สำราญเวทย์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2008)

   วัตถุประสงค์ของการวิจัยในโครงการนี้คือ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในข้าราชการพลเรือนสามัญให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรรองรับการดำเนินงานของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ขอบเขตการศึกษาครอบคลุมกระบวนงานของฝ่ายเลขานุการ การจัดการทรัพยากรบุคคล การคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. การพัฒนาองค์ความรู้การบริหารทรัพยากรบุคคลบนหลักระบบคุณธรรม การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ ก.พ.ค. ให้สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือน