Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   สัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2563 - 2565 

   จิรพล สังข์โพธิ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-12)

   กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง มีบทบาทความรับผิดชอบในการพัฒนา กำกับ ดูแล ปรับปรุง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมที่สำคัญของประเทศ โดยนอกจากมีหน้าที่ในการพัฒนา ขยายและเชื่อมโยงโครงข่ายให้สามารถรองรับการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อม ล้ำทางสังคมแล้ว ยังต้องให้ความสำคัญกับการปรับตัวให้เท่าทันยุคดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อรองรับ การเดินทางของประชาชนและการขนส่งสินค้าที่อยู่ในรูปแบบของ Smart Mobility และ Digital Logistics พร้อม กับกับการพัฒนาองค์กรให้มี Smart ...