Now showing items 1-3 of 3

 • type-icon

  จ้างที่ปรึกษาพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์มาตรฐาน ISO 9001 ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย ปีงบประมาณ 2561 

  นพพร ลีปรีชานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ให้ดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001 ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทย ปีงบประมาณ 2561 โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 เป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ และธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล โครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1. รับสมัครธุรกิจให้บร ...
 • type-icon

  ที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สิน 

  จิตตาภรณ์ ศรีบุญจิตต์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014)

  เชื่อมต่อไปที่เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ http://tpqi-net.tpqi.go.th หรือเชื่อมต่อไปที่เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน http://tpqi-net.tpqi.go.th/tpqi_sa/index.php?page=Pathway.php&stdlD=11243&OCC=ASM
 • type-icon

  ที่ปรึกษาศึกษาระบบออกใบอนุญาต และระบบเลือกตั้งคณะกรรมการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

  อาณัติ ลีมัคเดช (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการขอรับใบอนุญาตผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา และพัฒนาแนวทางการออกใบอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยศึกษาและนำเทคโนโลยีบล็อกเชน Blockchain มาใช้ในการออกแบบระบบเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเทคโนโลยี Blockchain มีโครงสร้างฐานข้อมูลแบบกระจายที่จัดเก็บข้อมูลธุรกรรมส่งผ่านเครือข่ายในรูปแบบโดยตรงแบบ peer-to-peer เมื่อข้อมูลถูกยอมรับบนระบบแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ และมีกลไกในการตรวจสอบเพื่อสร้างชุดข้อมูลใหม่ โดยจะมีลายเซ็ ...