Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  การศึกษาอำเภอต้นแบบในการจัดบริการสาธารณะเพื่อการบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (Government outlet) 

  นครินทร์ เมฆไตรรัตน์; อรทัย ก๊กผล; ดวงมณี เลาวกุล; ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์; วสันต์ เหลืองประภัสร์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2005)

  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยพื้นฐานแบบมีทิศทางเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในเรื่องการจัดการบริการประชาชนของรัฐทั้งในส่วนของรัฐบาลกลางและท้องถิ่นโดยศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศสหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น ออสเตรเลียและประเทศไทย วิเคราะห์และจำแนกงานบริการประชาชนเป็น งานประเภท counter service, service link, off-house service หรือ in-house service ศึกษาความเป็นไปได้ในการมอบให้อำเภอให้บริการงาน counter service และเสนอแนะรูปแบบหน่วยงานของรัฐเพื่อบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จในระดับอำเภอ
 • type-icon

  ศึกษาข้อเสนอการถ่ายโอนภารกิจในการจัดบริการสาธารณะให้ภาคประชาสังคม/ชุมชน 

  วสันต์ เหลืองประภัสร์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2013)

  การดำเนินการ “โครงการศึกษาข้อเสนอการถ่ายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะให้ภาคประชาสังคม/ชุมชน” โดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) มีวัตถุประสงค์การศึกษาวิจัย คือ 1) เพื่อกำหนดขอบเขตภารกิจในการจัดบริการสาธารณะที่สามารถถ่ายโอนให้ภาคประชาสังคม /ชุมชนเข้ามามีบทบาทร่วมดำเนินการหรือดำเนินการแทนหน่วยงานภาครัฐ 2) เพื่อสร้างกลไกหรือเครื่องมือที่เป็นแนวทางสำหรับหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคประชาสังคม/ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ และ 3) ...