Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินความเหมาะสมพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อกำหนดเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติม 

    ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

    จากเขตพัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้ประกาศได้แล้วจำนวน 9 เขต โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ทั่วประเทศเพื่อกำหนดเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติม โดยจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายการท่องเที่ยว รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว ประกอบกับการลงพื้นที่รับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละภูมิภาคจานวน 6 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค อันได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ สามารถกำหนดเขตพัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้จำนวน 6 เขต คือ 1) เขตพัฒนาการท่องเที่ย ...