Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวเชื่อมโยงพื้นที่ท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 1 จังหวัดเชียงราย 

    วิทวัส รุ่งเรืองผล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

    โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวเชื่อมโยงพื้นที่ท่าเรือเชียงแสน แห่งที่ 1 จังหวัดเชียงราย เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อดำเนินการศึกษาและจัดทำแนวทางการส่งเสริมการลงทุนเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเชียงแสน และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับท่าเรือเชียงแสน แห่งที่ 1 จังหวัดเชียงรายไปยังภาคเหนือตอนบนและประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้เกิดความยั่งยืนทั้งมิติทางสังคมและเศรษฐกิจ จากการศึกษาวิเคราะห์ของสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการพบว่า ศักยภาพของพื้นที่ ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของอำเภอ ...