Now showing items 2-4 of 4

 • type-icon

  แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่ 

  เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-12)

  ตามไฟล์แนบ
 • type-icon

  ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตกของอ่าวไทย (ช่วงส่วนต่อขยาย) 

  อุรุยา วีสกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-01-30)

  โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตกของอ่าวไทย (ช่วงส่วนต่อขยาย) มีจุดประสงค์เพื่อ ศึกษาแนวทางการพัฒนาสายทางเพื่อรองรับและสนับสนุนการท่องเที่ยวในบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทย และเพื่อกระจายรายได้และก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยกรมทางหลวงชนบท พื้นที่ศึกษาของโครงการครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัดชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวง และถนนส่วนท้องถิ่น การศึกษาดังกล่าว ...
 • type-icon

  ส่งเสริมและจัดทำแผนขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล 

  ชุมเขต แสวงเจริญ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-07-02)

  การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการใช้งานสำหรับทุกคนให้สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมและจัดทำแผนขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อสร้างต้นแบบสถานประกอบการที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม ยกระดับมาตรฐานการบริการของสถานประกอบการโรงแรมและที่พัก ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่ม อาทิ เด็ก ผู้สูงวัย คนพิการ ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และ 2. เพื่อจัดทำแผ ...