Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  การจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระหว่างเมือง ในรูปแบบเมืองแฝด (Twin Cities) ระดับนานาชาติ ด้วยวิธีคัดเลือก 

  ธีระ สินเดชารักษ์; Teera Sindecharak (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

  ความสัมพันธ์เมืองแฝด/เมืองพี่เมืองน้องนั้นเป็นความสัมพันธ์ในระดับที่เท่าเทียมกันระหว่างจังหวัดของไทยกับจังหวัด (หรือ เมืองหรือชื่อเรียกอีกอย่างที่มีฐานะเทียบเท่ากับจังหวัดไทย เช่น มลรัฐ มณฑล นคร) ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก โดยมีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมืออันดีต่อกันและมีการแลกเปลี่ยนกันในด้านต่าง ๆ โดยทั่วไป เช่น ด้านการศึกษา การสาธารณสุข การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม เป็นต้น เมืองที่จะสามารถเป็นเมืองแฝด/เมืองพี่เมืองน้องได้นั้น จำเป็นต้องมีความคล้ายคลึงกันในด้านต่าง ๆ เช่น ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต/ความเป็นอยู่ ...
 • type-icon

  ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตกของอ่าวไทย (ช่วงส่วนต่อขยาย) 

  อุรุยา วีสกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-01-30)

  โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตกของอ่าวไทย (ช่วงส่วนต่อขยาย) มีจุดประสงค์เพื่อ ศึกษาแนวทางการพัฒนาสายทางเพื่อรองรับและสนับสนุนการท่องเที่ยวในบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทย และเพื่อกระจายรายได้และก่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยกรมทางหลวงชนบท พื้นที่ศึกษาของโครงการครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัดชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวง และถนนส่วนท้องถิ่น การศึกษาดังกล่าว ...