Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    สำรวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร การไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2560 

    จิรพล สังข์โพธิ์; ชยกฤต อัศวธิตานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

    การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ได้จัดทำโครงการสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร การไฟฟ้านครหลวง ประจำปี 2560 โดยมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน การสำรวจความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กฟน. ประจำปี 2560 ประกอบด้วยการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลแยกตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 1) การสำรวจข้อมูลจากลูกค้าและประชาชนทั่วไปจำนวน 4,729 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ และแบบสอบถามกระดาษซึ่งแยกสุ่มผู้ตอบตามพื้นที่สำนักงานของ กฟน. ประกอบด้วย การไฟฟ้านครหลวงเขต ...