Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    การพัฒนาระบบบริหารความรู้และบริหารเครือข่ายเชี่ยวชาญ ด้านการบริหารเทคโนโลยีและการพัฒนาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม 

    ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

    โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาแก่ คณะทำงานโครงการของ สวทน ในการพัฒนาระบบบริหารความรู้และส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายเชี่ยวชาญด้านการบริหารเทคโนโลยีรวมถึงการพัฒนาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม สนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ และการนำผลงานวิจัยหรือการผลศึกษาของสถาบันเครือข่ายไปประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรมและพัฒนาอุตสาหกรรมโดยมีระยะเวลาดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 24 เดือน ผลการดำเนินงานก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างคณะทำงานโครงการของสถาบันฯ กับหน่วยงานภายนอกที่เป็นสมาชิกเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญของแต่ละโครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านระบบราง ...