Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   ผนังคอนกรีตฉนวนกันความร้อนโดยใช้ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

   บุรฉัตร ฉัตรวีระ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-12)

   งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นฉนวนกันความร้อนของผนังคอนกรีต บล็อกที่มีส่วนผสมของขยะอิเล็กทรอนิกส์ โดยการหล่อตัวอย่างคอนกรีตบล็อกขนาด 20×20×7.5 เซนติเมตร เพื่อก่อเป็นผนังคอนกรีตตัวอย่างขนาด 90 × 90 × 7.5 เซนติเมตร จำนวน 4 ชุด และประกอบผนังดังกล่าวขึ้นเป็นรูปกล่องขนาด 90 × 90 × 90 เซนติเมตร จากการใช้ส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ผสมร่วมกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ชนิดเม็ด ในอัตราส่วนผสมที่ได้จากการประเมินความสามารถของซีเมนต์เพสต์ที่มีการแทนที่ขยะอิเล็กทรอนิกส์ชนิดเม็ดในอัตราส่วนร้อยละ 10, 20, 30, 40 และ 50 ของหน่วยน้ำหนักปูนซีเมนต์ ...