Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   พัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการอนุรักษ์พลังงาน 

   ประภัสสร์ วังศกาญจน์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-11-04)

   โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานและการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานให้ทันสมัย สามารถใช้ส่งเสริมและกำกับดูแลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม จัดทำร่างกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมพลังงานและการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงประกาศกระทรวง ประกาศกรม และเพื่อศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดและการบังคับใช้พลังงานเพิ่มเติม ดำเนินงานศึกษาและวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามกฎหมาย ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินการ ข้อจำกัดและความไม่ชัดเจนของกฎหมาย ศึกษาและวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียน ข้อกำหนด ...