Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   พัฒนาหลักสูตรการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกสำหรับประเทศไทย 

   บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-10-21)

   ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ United Nations Framework on Climate Change (UNFCCC) มีพันธกรณีจะต้องจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกเพื่อเสนอต่อ UNFCCC ตามศักยภาพและความพร้อมในการดำเนินการของประเทศ ต่อมาเพื่อให้ทุกประเทศมีการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น UNFCCC และภายใต้ความตกลงปารีสได้จัดตั้งกรอบการดำเนินงานด้านความโปร่งใส (Transparency framework) เพื่อมุ่งส่งเสริมความเข้าใจ ความชัดเจนและติดตามการดำเนินงานและการสนับสนุนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคความตกลงปารีส ...