Now showing items 1-3 of 3

 • type-icon

  ขึ้นทะเบียน ฝึกอบรมและทดสอบความรู้ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย 

  นพพร ลีปรีชานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-11-04)

  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดยสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน ดำเนินโครงการขึ้นทะเบียน ฝึกอบรมและทดสอบความรู้ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการงานขึ้นทะเบียนผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน บริหารจัดการฝึกอบรม และทดสอบความรู้สำหรับผู้จะทำหน้าที่ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานเพื่อรองรับการบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 ที่อยู่ระหว่างการแก้ไข ซึ่งจะกำหนดให้อาคารที่จะขออนุญาตก่อสร้า ...
 • type-icon

  พัฒนาศูนย์วิเคราะห์และพยากรณ์ข้อมูลด้านไฟฟ้า ระยะที่ 1 

  นพพร ลีปรีชานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-09-21)

  ประเทศไทยอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายสมาร์ทกริด พ.ศ. 2558 – 2579 รวมถึงแผนปฏิรูปพลังงาน ที่ร่างในปี พ.ศ. 2560 โดยมี 3 เสาหลัก ด้าน การบริหารจัดการพลังงาน ระบบพลังงานหมุนเวียน และระบบไมโครกริด โดยเสาหลักที่สอง ซึ่งเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนมีความสำคัญมากขึ้นจากนโยบายการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียน กำหนดเป้าหมายพลังงานทดแทนไว้ที่ 30% โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียนที่แปรผันตามสภาพอากาศ เรียกว่าพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวน (Variable Renewable Energy: VRE) เพื่อนำไปใช้ในการบริหารระบบส่งและจำหน่ายซึ่งมีการเชื่อมต่อกับ VRE ...
 • type-icon

  ส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามกฎหมายในโรงงานควบคุม (พื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันตก) 

  นพพร ลีปรีชานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-11-04)

  1. ที่มาและความสำคัญ ตามที่พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและ พ.ศ.2552 ได้กำหนดให้โรงงานควบคุมและต้องดำเนินการจัดการพลังงานทุกรอบปี และจัดส่งผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ภายในเดือนมีนาคม ทั้งนี้รายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมและต้องได้รับการตรวจสอบโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบกับ พพ. 2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้โรงง ...