Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   ศึกษาเพื่อพัฒนาแนวทางการออกแบบบ้านพักอาศัยระบบไฮบริด 

   พิมลมาศ วรรณคนาพล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2014)

   ปัจจุบันแนวโน้มในการศึกษาวิจัยหรือออกแบบอาคารพักอาศัยโดยเฉพาะโครงการจัดสรรส่วนใหญ่ มุ่งออกแบบโดยยึดแนวทางใดแนวทางหนึ่งเป็นหลัก ระหว่างการใช้แนวทางพึ่งพาธรรมชาติ (Passive Design) ที่2 เน้นการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ ในธรรมชาติรอบอาคารในการสร้างสภาวะน่าสบายโดยไม่พึ่งพาระบบปรับอากาศกับการใช้ระบบเครื่องกล (Active Design) ที่เน้นการออกแบบให้อาคารเป็นระบบปิดและอาศัยการทำงานของระบบปรับอากาศในการสร้างสภาวะน่าสบายให้กับอาคารเป็นหลัก การศึกษาวิจัยนี้ มุ่งศึกษาแนวทางการออกแบบบ้านระบบไฮบริด (Hybrid House) โดยวิธีผสมผสานแนวทางพึ่งพาธรรมชาติกับการใช้ระบบเ ...