Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   พัฒนาแบบจำลองและระบบตรวจวิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรงสะพาน ระยะที่ 1 

   กฤดายุทธ์ ชมพูมิ่ง; สายันต์ ศิริมนตรี; บุรฉัตร ฉัตรวีระ; นรินทร์ วัฒนกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

   ในปัจจุบันโครงสร้างสะพานขนาดใหญ่หลายแห่งได้มีการใช้งานมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ส่งผลให้สภาพการใช้งานของโครงสร้างมีการเปลี่ยนแปลงและแตกต่างไปจากสภาวะหรือเงื่อนไขที่พิจารณาในการออกแบบและก่อสร้างสะพาน นอกจากนี้สะพานยังเกิดการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานที่เพิ่มขึ้นและมีความชำรุดเสียหาย ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการใช้งาน (Serviceability) และความมั่นคงแข็งแรง (Strength) ตลอดจนอายุการใช้งานหรือความทนทานของสะพาน (Durability) รวมถึงความปลอดภัยและความพอใจของผู้ใช้สะพาน (Public Safety and Comfort) จึงมีความจำเป็นในการพัฒนาแบบจำลองและระบบตรวจวิเคราะห์คว ...