Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  โครงการตรวจสอบและประเมินโครงสร้างส่วนบนทางพิเศษบูรพาวิถี : รายงานฉบับสมบูรณ์ 

  สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2009)

  ทางพิเศษบูรพาวิถีเริ่มเปิดใช้งานในปี พ.ศ. 2543 เมื่อครบ 10 ปีจึงได้มีการจัดทำโครงการตรวจสอบและประเมินโครงสร้างส่วนบนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพปัจจุบันด้านความมั่นคงแข็งแรง สำรวจความเสียหายจำแนกตามรูปแบบและระดับความรุนแรง การเสื่อมสภาพ สภาพโดยรวมเชิงกายภาพของโครงสร้างในการใช้งาน นำผลการประเมินดังกล่าวมาจัดทำแผนการตรวจสอบต่อเนื่อง เสนอแนะแนวทางและวิธีการซ่อมบำรุงที่เหมาะสม จัดทำฐานข้อมูล GIS Database system เพื่อการปฏิบัติงานบำรุงรักษา
 • type-icon

  ตรวจสอบแรงดึงของลวดอัดแรงที่อยู่ภายในคานรูปกล่องของโครงสร้างทางพิเศษที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณเสาตอม่อที่ 11/22 ทางพิเศษบูรพาวิถี กม. 11+800 

  นคร ภู่วโรดม (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

  ผลการตรวจวัดแรงดึงในลวดอัดแรงของคานสะพานรูปกล่องของทางพิเศษบูรพาวิถี เสาตอม่อที่ 11/22 วัตถุประสงค์ของการดำเนินการคือเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของค่าแรงดึงในลวดอัดแรงของคานสะพานที่อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 วิธีที่ใช้ในการหาค่าแรงดึงใช้หลักการตรวจวัดค่าความถี่ธรรมชาติของลวดอัดแรง และพิจารณาค่าความแข็งเชิงดัดของลวดอัดแรงในการหาแรงดึงและปรับแก้ค่าแรงดึง โดยการประยุกต์ใช้สมการจากทฤษฎีสตริง (เส้นลวดตึง) ผลการศึกษาพบว่า มีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยระหว่างแรงดึงของลวดอัดแรงในคานสะพานช่วงที่ถูกเพลิงไหม้ เมื่อเปรียบเที ...