Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    ทดสอบกำลังรับน้ำหนักลวดอัดแรง 

    สายันต์ ศิริมนตรี (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

    บริษัทประยูรวิศว์ จำกัด มีความประสงค์จะทดสอบแรงดึงในลวดอัดแรงของคานสะพานคอนกรีตอัดแรงระบบ segment ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่ายังคงมีความสมบูรณ์อยู่หรือไม่ โดยทำการวัดค่าความถี่ธรรมชาติเพื่อทำการเปรียบเทียบกับคานสะพานตัวอื่นในฝั่งตรงกันข้ามของฝั่งแม่น้ำ ซึ่งอยู่ในโครงการเดียวกัน โดยแรงดึงที่เปลี่ยนแปลงไปจะสัมพันธ์กับค่าความถี่ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปของลวดอัดแรง ผลการทดสอบและวิเคราะห์พบว่าแรงดึงในลวดอัดแรงยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์และไม่มีการสูญเสียแรงดึง