Show simple item record

dc.contributor.authorวรภัทร ลัคนทินวงศ์
dc.contributor.otherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2019-05-10T01:54:10Z
dc.date.available2019-05-10T01:54:10Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/579
dc.description.abstractข้าวเหนียวมูนมะม่วงน้ำดอกไม้ เป็นของหวานที่นิยมชมชอบของคนทั่วโลกจนติดอันดับ 1 ใน 5 แต่ของหวานนี้ปกติเก็บในอุณหภูมิปกติได้ไม่เกิน 1 วัน หรือต้องนำไปแช่แข็ง จึงได้ทำการศึกษาและพัฒนา Smart packaging สำหรับข้าวเหนียวมูนมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง เพื่อให้สามารถเก็บในตู้เย็นปกติอุณหภูมิ 4±2 °C มีอายุการวางจำหน่ายภายใน 7 วัน โดยไม่ต้องแช่แข็งสามารถจำหน่ายได้ในร้านสะดวกซื้อ โดยนำมะม่วงที่แก่ประมาณร้อยละ 80 และ 90 จมในน้ำเกลือความเข้มข้นร้อยละ 3 นำมาบ่มให้สุกแล้วนำมาล้างผิวผลด้วย HOCl ความเข้มข้น 500 ppm นาน 10 นาที แล้วนำมาปอกในห้องสะอาด (clean room) บรรจุในภาชนะบรรจุแบบ smart packaging (SP) ที่มีตัวชี้วัด TU freshness 01 ติดที่ฟิล์มที่มีค่า OTR ประมาณ14,000 cc/m2.day ข้าวเหนียมมูนน้ำกะทิ เตรียมจากข้าวเหนียวเขียวงู บรรจุในภาชนะ SP และมี indicatorเช่นเดียวกัน เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4±2 °C และที่ -20 °C และออกแบบโรงงานผลิตข้าวเหนียวมูนมะม่วงรองรับ GMP และ HACCPs เพื่อให้ภาคเอกชนนำไปปรับปรุงหรือสร้างขึ้นใหม่ได้ ผลจากการศึกษาและพัฒนาพบว่า มะม่วงน้ำดอกไม้ ที่แยกบรรจุในภาชนะ SP สามารถเก็บได้นาน 7 วันโดยที่มีเชื้อจุลินทรีย์ไม่เกินค่ามาตรฐานและสีของมะม่วงยังเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ขณะที่ข้าวเหนียวมูน เก็บรักษาที่ 4±2 °C เสี่ยงต่อปริมาณจุลินทรีย์เกินค่ามาตรฐาน ขณะที่ -20 °C มีเชื้อจุลินทรีย์ไม่เกินค่ามาตรฐาน เวลาทานสามารถอุ่นด้วยไมโครเวฟที่ 500 วัตต์นาน 1 นาที ส่วนตัวชี้วัดตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของมะม่วงน้ำดอกไม้ตัดแต่ง และข้าวเหนียวมูน เมื่อมีคุณภาพดีจะมีสีเขียว เมื่อเสื่อมคุณภาพจะเปลี่ยนเป็นสีส้มแดง โรงงานที่ออกแบบแล้วผู้ประกอบการสามารถนำไปให้สถาปนิกเขียนแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่จะสร้างโรงงานหรือปรับปรุงสถานที่ให้เป็นโรงงานประกอบการได้th
dc.description.abstractA sticky rice with mango “ Nam Dok Mai” the most popular dessert of the world with ranked 1 in 5, but this dessert is normally kept at ambient temperature for not more than 1 day unless frozen process applied. This research was conducted smart packaging for sticky rice with mango to keep in refrigerate at 4±2 C interval 7 days shelf life without frozen and available to convenience stores and factory design. Mature mangoes about 80% and 90% were immerse in NaCl 3% w/v for sorting. After incubated with C2H4 for a while, the ripeness mango washed with HOCl 500 ppm for 10 minutes. It was peeled in clean room and packaged in smart packaging (SP) with TU freshness 01 (TUFN01) indicator on a film; OTR about 14,000 cc/m2. day. The sticky rice with coconut milk was prepared from glutinous rice packed in SP containers and with the same indicator, kept at 4±2 °C and at -20 °C. The results revealed, Fresh cut mango in SP containers can be kept for 7 days with microorganism lower food and drug administration of Thailand (TFDA) standard. Color of mango was acceptable to consumers. While sticky rice kept at 4±2 °C, the risk of microbial over FAD Thailand standard, but at -20 °C lower TFDA. It was available to microwave at 500 watts for 1 min. for consumption. The TUFN01 indicator was responded to the quality of mango and glutinous rice by turned from green to orange when they were poor quality. Factory design supported GMP and HACCPs for private sector to improve or new construction.th
dc.description.sponsorshipสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isothaen
dc.publisherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
dc.subjectข้าวเหนียวมูนth
dc.subjectมะม่วงน้ำดอกไม้ผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภคth
dc.subjectบรรจุภัณฑ์ฉลาดth
dc.subjectตัวชี้วัดth
dc.subjectSticky riceth
dc.subjectNham-Dok-Maith
dc.subjectFresh-cut fruitth
dc.subjectIntelligent packagingth
dc.subjectIndicatorth
dc.titleSmart Packaging สำหรับผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภค : ข้าวเหนียวมะม่วง (พันธุ์น้ำดอกไม้)
dc.title.alternativeSmart Packaging of Ready-to-Eat-Fruit: Mango with Sticky Rice in Coconut Milk (Nham-Dok-Mai var)
dc.typeText
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rights.holderสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
cerif.cfProj-cfProjId2559A00401
mods.genreบทความ
mods.location.physicalLocationสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
turac.projectTypeโครงการวิจัย
turac.researchSectorสาขาการเกษตรและการพัฒนาชนบท (Agriculture And Rural Development sector : AG)
turac.contributor.clientสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
turac.fieldOfStudyวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
cerif.cfProj-cfProjStatusสิ้นสุดโครงการ


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record