Show simple item record

dc.contributor.authorธีระ สินเดชารักษ์
dc.contributor.authorTeera Sindecharak
dc.contributor.otherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-01T03:10:51Z
dc.date.available2019-03-01T03:10:51Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/544
dc.description.abstractเนื่องจากรายได้จากอุตสาหกรรมการท้องเที่ยวถือเป็นรายได้ที่กระจายสู่ระบบเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมมากมาย มีบทบาทในการกระตุ้นให้เกิดการผลิตและการนําเอาทรัพยากรมาใช้ ปรากฏการณ์นี้สามารถประเมินผลกระทบเศรษฐกิจได้ผ่านการคํานวณหาตัวทวีคูณของเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวหรือ “Multiplier Effects of Tourism” บทความนี้ได้นําเสนอค่าตัวทวีคูณจากการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษในประเทศไทย 6 พื้นที่พิเศษที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. วิธีการที่ใช้ในการหาตัวทวีคูณนี้ใช้วิธีพื้นฐาน เก็บข้อมูลแบบการทําสํามะโนประชากรและการสํารวจด้วยตัวอย่างด้วยวิธีการทางระบบภูมิสารสนเทศ (GIS: Geographic Information System) โดยอาศัยการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเพื่อสอบถามรายได้ทางตรง (Direct Revenue) รายได้ทางอ้อม (Indirect Revenue) และผลกระทบจากรายได้ (Induced Effect) ในปี พ.ศ.2558 ตลอดทั้งปี จากธุรกิจ 12 ประเภทที่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจในบริบทของการท่องเที่ยว ตามหลักการแบ่งประเภทธุรกิจในประเทศไทยโดย TSA (Tourism Satellite Account) รวมจํานวนทั้งสิ้น 130 ราย ผลการศึกษาจะแสดงถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยืนในประเทศไทย อันจะ เป็นข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) ในการสํารวจเพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในเชิงปริมาณ และเพื่อการพัฒนาต่อไปth
dc.description.abstractRevenues from tourism industry highly contribute to the economy, making their impacts both directly and indirectly, while stimulating production and resource utilization. This phenomenon could be stated as ‘Multiplier Effects of Tourism’. This paper calculates and explains the ‘Multiplier Effects of Tourism’ in the Designated Area for Sustainable Tourism in Thailand, all six Designated Areas promoted and developed by the Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization) or DASTA. Datum are drawn from either census or samples selected through geographic information system by interviewing 130 business owners of 12 business categories categorized according to the Tourism Satellite Account (TSA) in order to obtain direct revenue, indirect revenue and induced effect occurred in 2015. Results of this study would present DASTA’s economic impact in the Designated Area for Sustainable Tourism Thailand, provide the baseline data for future quantitative comparison and development.th
dc.description.sponsorshipองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isothaen
dc.publisherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
dc.subjectผลกระทบทางเศรษฐกิจth
dc.subjectตัวทวีคูณth
dc.subjectการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนth
dc.subjectพื้นที่พิเศษth
dc.subjectประเทศไทยth
dc.subjectEconomic Impactth
dc.subjectMultiplier Effectsth
dc.subjectSustainable Tourismth
dc.subjectDesignated Areath
dc.subjectThailandth
dc.titleการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
dc.title.alternativeEconomic Import Evaluation from Tourism in Designated Area for Sustainable Tourism
dc.typeText
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rights.holderองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
cerif.cfProj-cfProjId2559A00002
mods.genreบทความ
mods.location.physicalLocationสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
turac.projectTypeโครงการวิจัย
turac.researchSectorสาขาการท่องเที่ยว (Tourism sector : TO)
turac.contributor.clientองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
turac.fieldOfStudyสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
cerif.cfProj-cfProjStatusสิ้นสุดโครงการ


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record