Show simple item record

dc.contributor.authorปาริชาต ชื่นวัฒนกุล
dc.contributor.otherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2018-08-10T08:48:54Z
dc.date.available2018-08-10T08:48:54Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/449
dc.description.abstractสำนักงานศูนย์วิจัย ได้ดำเนินการบริหารจัดการหน่วยบริการธุรกิจ/SMEs และวิสาหกิจชุมชน (Business Service Center : BSC) เพื่อให้เชื่อมโยงหน่วยงาน BDS (Business Development Service) ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจัดให้มีที่ปรึกษาให้บริการ SMEs อย่างต่อเนื่องที่ศูนย์บริการ BSC นำร่องคือ ที่ (กรุงเทพ-พระรามหก และ กล้วยน้ำไท) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จ.เชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 จ.ขอนแก่น และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จ.สงขลา จัดทำและปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้การบริการ SMEs และวิสาหกิจชุมชนอย่างน้อย 6 เรื่องหลัก จำนวนเรื่องย่อย 200 เรื่อง ประกอบด้วย 1) การเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a Business) 2) การขยายธุรกิจ (Business Expansion) 3) การปรับปรุงการบริหารจัดการ (Improving management) 4) การสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐและอื่นๆ (Fundraising) 5) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี (Developing product and Technology) 6) ข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับการบริหารจัดการของ SME (Receiving news) รวมทั้งบริหาร Web e-service ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถบริการข้อมูลและปรึกษาแนะนำ และส่งต่อผู้รับบริการไปยังหน่วยรับบริการ ณ จุดต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว มีการจัดพิธีลงนามความร่วมมือภายใต้โต๊ะญี่ปุ่น จำนวน 2 ครั้ง และดำเนินการจัดสัมมนาการเชื่อมโยงการลงทุนผู้ประกอบการไทยกับนักลงทุนญี่ปุ่น จำนวน 2 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา รวมทั้งหมด 178 คน สูงกว่าเป้าหมาย(150 คน/ครั้ง) มีผู้ประกอบการญี่ปุ่น จำนวน 25 บริษัท และผู้ประกอบการไทย จำนวน 81 บริษัท เข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจ โดยมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจ จำนวนทั้งหมด 123 คู่ จากการติดตามผลการให้บริการข้อมูลและปรึกษาแนะนำ และส่งต่อผู้รับบริการไปยังหน่วยรับบริการ ณ จุดต่างๆ ของศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม ผ่านช่องทางต่างๆ (ติดต่อโดยตรงที่ศูนย์ฯ ทางโทรศัพท์ และ ทาง on line) ตั้งแต่เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 20 กันยายน 2560 มี SMEs และวิสาหกิจชุมชนมาใช้บริการ ทั้งหมดจำนวน 3,006 ครั้ง 2,484 คน สูงกว่าเป้าหมาย(เป้าหมาย 2,000 คน 3,000 ครั้ง)th
dc.description.abstractThe Institute has undertaken the management of the Business Service Center (BSC) to link with the Business Development Service (BDS), to be implemented effectively by providing continuously advisory services for SMEs by BSC. The pilot BSC is at Bangkok (Rama VI and AXIS), Industrial Promotion Center Region 1 at Chiang Mai, Industrial Promotion Center Region 5 at Khon Kaen, and Industrial Promotion Center Region 11 at Songkhla. The Institute has prepared and updated information to provide SMEs and Community Enterprise at least 7 main topics and 200 subjects such as :1) Starting a Business 2) Business Expansion 3) Improving management 4) Fundraising from the government and others 5) Developing product and Technology 6) Receiving news that is beneficial for the management of SMEs. Including managed Web e-service of the Department of Industrial Promotion, to provide information and advisory services, referring clients to entities at various service points properly and quickly. The Institute has setup the signing of the cooperation under the table Japanese with Ehime-Japan, and conducted seminars to link investment of Thai entrepreneurs with Japanese investors 2 sessions with participants for a total of 178, above target (150 persons / session). There are 39 Japanese companies and 56 Thai entrepreneurs participated in the business matching with a total of 123 pairs of business matching. The results of provide information and advisory services, referring clients to entities at various service points by BSC through various channels (Contact BSC by phone and online), since opening on 30 December 2016 until 20 September 2017, SMEs and community enterprises to use service a total of 3,006 times, 2,484 persons, above target (2000 persons, 3000 times).th
dc.description.sponsorshipกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isothaen
dc.publisherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
dc.subjectหน่วยบริการธุรกิจth
dc.subjectวิสาหกิจชุมชน (BSC)th
dc.subjectหน่วยงาน BDSth
dc.titleพัฒนาและให้บริการของหน่วยบริการธุรกิจ/SMEs และวิสาหกิจชุมชน (BSC)
dc.title.alternativeService Development of Business Service Center for SMEs and SMCe(Small and Micro Community Enterprise)
dc.typeText
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rights.holderกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
cerif.cfProj-cfProjId2560A00226
mods.genreบทความ
mods.location.physicalLocationสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
turac.projectTypeโครงการวิจัย
turac.researchSectorสาขาอุตสาหกรรม (Industry sector : IN)
turac.contributor.clientกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
turac.fieldOfStudyสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
cerif.cfProj-cfProjStatusสิ้นสุดโครงการ


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record