Show simple item record

dc.contributor.authorธีรยุทธ โหรานนท์
dc.contributor.authorทวิดา กมลเวชช
dc.contributor.authorอรรถสิทธิ์ พานแก้ว
dc.contributor.otherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.date.accessioned2016-06-23T04:15:14Z
dc.date.available2016-06-23T04:15:14Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://repository.turac.tu.ac.th/handle/6626133120/251
dc.description.abstractเพื่อให้การดำเนินงานด้านการรวบรวมข้อมูลและการสังเคราะห์ข้อมูลเป็นระบบคณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สภาปฎิรูปแห่งชาติได้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการสังเคราะห์ประเด็นการปฎิรูปขึ้น เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมาธิการ มีหน้าที่ในการสังเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะของหน่วยราชการ องค์กรภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วนเกี่ยวกับประเด็นการปฎิรูปและรวบรวมประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญเพื่อรายงานต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญประจำสภาที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากข้อมูลข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับมีจำนวนมาก เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาและมีมติว่าการจัดทำระบบรับฟังความคิดเห็นประชาชนผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล กำหนดแนวทางการสังเคราะห์ข้อมูลและระบบการวิเคราะห์เชิงสถิติ และพัฒนา เครื่องมือเพื่อการรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลผลการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในช่วงต่างๆ ของการปฏิบัติหน้าที่ของสภาปฎิรูปแห่งชาติต้องเป็นไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพซึ่งคาดว่าข้อมูลทั้งหลายเมื่อผ่านการสังเคราะห์และการวิเคราะห์ โดยผู้มีความชำนาญ จะเป็นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของสภาปฎิรูปแห่งชาติ โดยจะได้ฐานข้อมูลที่จะสามารถใช้เป็น (1) ข้อมูลประกอบการจัดทำประเด็นข้อเสนอแนะแนวทางการปฎิรูปและการจัดทำร่างพระราชบัญญัติที่สำคัญของคณะกรรมาธิการวิสามัญประจำสภาชุดต่างๆ (2) ฐานข้อมูลความต้องการของประชาชนเพื่อสนับสนุนการกำหนดประเด็นการปฎิรูปด้านต่างๆ ที่แสดงถึงระดับความถี่ (3) ฐานข้อมูลเพื่อการรายงานประเด็น ข้อเสนอแนะที่มาจากภาคส่วนต่างๆ ให้แก่ผู้ดำเนินงานภายใน ได้แก่ สภาปฎิรูปแห่งชาติคณะกรรมการวิสามัญประจำสภาชุดต่างๆ และผู้สนใจภายนอกได้แก่ สื่อมวลชน นักวิชาการ และสาธารณชนทั่วไปth
dc.description.abstractThis project aims to collect opinion from public. There are two channels of opinion collection. One is from a regular channel such as telephone, Line, radio programme, etc and the other is opinion collection via seminars in each province. The web-based application can help improve collection efficiency and it is used to synthesize what the public is the most concern, which kind of improvement they would like to get. The collected opinions are publicized at the web URL “http://thaireform.org”. The parliament can use this information to decide the national-wide strategy for Thai reform direction.th
dc.description.sponsorshipสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isothaen
dc.publisherสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rightsเอกสารฉบับนี้สงวนสิทธิ์โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ห้ามทำซ้ำ คัดลอก หรือนำไปเผยแพร่ตัดต่อโดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
dc.subjectระบบรับฟังความคิดเห็นประชาชนth
dc.subjectฐานข้อมูลความคิดเห็นประชาชนth
dc.subjectคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญth
dc.subjectสภาปฎิรูปแห่งชาติth
dc.subjectPublic Hearingth
dc.subjectWeb-based Opinion Collectionth
dc.subjectThai Reformth
dc.titleพัฒนาระบบรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนและสังเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะการปฏิรูปผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น
dc.title.alternativeResearch and Development of Public Opinion Collection and Reform Topic Synthesis and Adivisory System via Web Application
dc.typeText
dcterms.accessRightsสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงเฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
dc.rights.holderสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
cerif.cfProj-cfProjId2558A00371
mods.genreบทความ
mods.location.physicalLocationสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
turac.projectTypeโครงการวิจัย
turac.researchSectorสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology sector : ICT)
turac.contributor.clientสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
turac.fieldOfStudyวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
cerif.cfProj-cfProjStatusสิ้นสุดโครงการ


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record