Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   SME ปรับตัวรับมือ VUCA World (ภาคบริการ) ปีงบประมาณ 2565 

   อรพรรณ คงมาลัย (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-11-24)

   หน่วยร่วมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดำเนินโครงการ SME ปรับตัวรับมือ VUCA World เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SME (ภาคบริการ) ปีงบประมาณ 2565 การดำเนินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ เสริมแกร่งและยกระดับความสามารถในการแข่งขันธุรกิจให้สอดรับกับกระแสนิยมของโลก และพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของกลุ่มธุรกิจบริการ และเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วยุค VUCA World มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ยกระดับความสามารถการแข่งขันธุรกิจผ่านโปรแกรม SME VUCA ...