Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    ศึกษาแนวทางการจัดทำกฎหมายจัดตั้งองค์การอวกาศแห่งชาติ 

    จันทจิรา เอี่ยมมยุรา (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

    รายงานการศึกษาฉบับนี้มุ่งศึกษาเหตุผลความจำเป็นที่ประเทศต่าง ๆ ต่างจัดตั้งองค์การอวกาศแห่งชาติของตนขึ้น โดยมีเหตุผลหลากหลายประการตั้งแต่เรื่องเศรษฐกิจด้านอวกาศ ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศด้านอวกาศ การส่งเสริมวิทยาการ วิจัยและพัฒนาด้านอวกาศ ตลอดจนเพื่อรองรับพันธกรณีระหว่างประเทศด้านอวกาศ จากนั้นได้ดำเนินการศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้าง อำนาจหน้าที่และสถานะทางกฎหมายขององค์การอวกาศแห่งชาติของประเทศต่าง ๆ รวม 11 ประเทศ เพื่อศึกษาหาแนวทางการจัดตั้งองค์การอวกาศแห่งชาติที่เหมาะสมที่สุดกับบริบทของประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า สมควรจัดตั้งองค์การอวกาศแห่งชาติของไ ...