Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   แผนแม่บทการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงคมนาคม พ.ศ.2562-2565 

   ศุภชัย ศรีสุชาติ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-06-02)

   เพื่อให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้ในการวางแผนและขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกันอย่างเป็นเอกภาพ ดังนั้นแล้ว สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม จึงได้ดำเนินโครงการจัดทำแผนแม่บทการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงคมนาคม ประจำปี 2562 เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคาดหวังและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงอัตราความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคม อันนำไปสู่แนวทางการพัฒนาและยกระดับการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงมีความเหมาะสมกั ...