Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   การพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงาน เพื่อพัฒนากำลังแรงงานอย่างยั่งยืน 

   ธีระ สินเดชารักษ์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-12-23)

   สถานการณ์การจ้างงานในประเทศไทยมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงอัตราการว่างงานของแรงงานในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี การสร้างหลักประกันทางสังคมให้กับแรงงานไทยจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน ด้วยเหตุนี้ จึงนำมาสู่การศึกษาเพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันการจ้างงานเพื่อการพัฒนาแรงงานอย่างยั่งยืนนี้มีวัตถุประสงค์หลักสำคัญ คือ 1) เพื่อพัฒนา/ขยายสิทธิประโยชน์การว่างงานแต่เดิมที่มีให้ครอบคลุมการประกันการจ้างงานด้วย 2) เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นทางเลือก ทั้งในการกำหนดแหล่งที่มา รูปแบบการจ่ายเงินสมทบ ...