Now showing items 1-2 of 2

  • type-icon

   พัฒนาตัวชี้วัดและวัดระดับสันติภาพในสังคมไทย (Thai Peace Index) 

   เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-09-10)

   การศึกษานี้เป็นการพัฒนาดัชนีสันติภาพไทย (TPI) ประกอบด้วย 4 ดัชนีหลัก 34 ดัชนีย่อย ดัชนีเหล่านี้ทั้งหมดได้รับการพัฒนาตามมาตรการที่ใช้ในระดับสากล แต่ได้รับการคัดเลือกและปรับให้เข้ากับบริบทของไทย ดัชนีหลัก 4 ตัว ได้แก่ การขาดความรุนแรงทางกายภาพ ความปลอดภัยและประกันสังคม การยอมรับความหลากหลายและสิทธิมนุษยชน และความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยพบว่า ค่า TPI อยู่ที่ 3.37 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับปานกลางเพื่อสันติภาพ ในบรรดาดัชนีทั้ง 4 ด้าน ด้านความปลอดภัยและประกันสังคมได้คะแนนต่ำสุดที่ 3.29 การระบาดของ COVID-19 ไม่ส่งผลกระทบต่อคะแนนดัชนีสันติภาพโดยรวม อย่างไรก็ตาม ...
  • type-icon

   พัฒนาหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดด้านสันติภาพ จัดเก็บข้อมูลด้านสันติภาพและวัดระดับสันติภาพในสังคมไทย 

   เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

   การศึกษาครั้งนี้เป็นออกแบบและจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 16 เฉพาะตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ 16.1.3 สัดส่วนของประชากรที่ได้รับความรุนแรงทางร่างกาย จิตใจหรือทางเพศ ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ตัวชี้วัดที่ 16.1.4 สัดส่วนประชากรที่รู้สึกปลอดภัยเมื่อเดินบริเวณพื้นที่ที่อาศัยเพียงลำพัง และตัวชี้วัดที่ 16.3.1 สัดส่วนของเหยื่อความรุนแรงในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งได้รายงานการกระทำอันรุนแรงนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในการแก้ปัญหาเหล่านี้ จากการศึกษาถึงแนวทางการเก็บข้อมูลในต่างประเทศ เช่น ...