Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    กิจกรรมการเชื่อมโยงระบบ e-commerce และแสดงผลงานผ่านเว็บไซต์ ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ปี 2559 

    ปาริชาต ชื่นวัฒนกุล (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

    สถาบันได้ดำเนินการวิเคราะห์กลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมาย และได้ทบทวนหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) และการเปิดและการจัดการร้านค้าผ่านเว็บไซต์ตลาดสินค้าออนไลน์ (e-market place) คือ lnwshop และ Alibaba ซึ่งเป็นเว็บไซต์ตลาดสินค้าออนไลน์ที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว ในปี 2558 เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านกระบวนการให้คำปรึกษาแนะนำการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ปี พ.ศ. 2559 รวมระยะเวลา 12 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถทำพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ...