Now showing items 1-2 of 2

 • type-icon

  จ้างที่ปรึกษาทางเทคนิคด้านการบำรุงรักษาระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร 

  ธีรยุทธ โหรานนท์ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

  เนื่องด้วยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ได้จัดโครงการระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร ในปีงบประมาณ 2558 เพื่อให้ สทภอ. สามารถใช้งานระบบฯ ได้ต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นในการบำรุงรักษาระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งาน ของ สภทอ. ที่ปรึกษาได้ทําการศึกษาวิเคราะห์และบำรุงรักษาระบบโดย มีวัตถุประสงค์ทั้งหมด 3 หัวข้อ ดังต่อไปนี้ 1). เพื่อบำรุงรักษาระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISAgro) ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 2). เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการใช้เทคโนโลยี โดยป้องกันไม่ให้เ ...
 • type-icon

  บำรุงรักษาระบบการแพร่ภาพรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ต www.etvthai.tv 

  ประไพพิศ มุทิตาเจริญ (2016-01-11)

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) ได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในการถ่ายทอดวิชาความรู้จากส่วนกลางไปสู่นักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศให้ได้รับความรู้อย่างเท่าเทียมกัน โดยศูนย์ฯ เริ่มพัฒนาเว็บไซต์ www.etvthai.tv ตั้งแต่ พ.ศ.2554 โดยมีสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการแพร่ภาพรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษ ...