Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

   จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 

   นาอีม แลนิ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-10-27)

   แผนปฏิบัติการบริหารจัดการธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการธรณีพิบัติภัยภายใต้ความรับผิดชอบหลัก ของกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง เพื่อเป็นการปรับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในด้านธรณีพิบัติภัยให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาในระดับต่างๆ อันได้แก่ 1. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 2. กรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจาก ภัยพิบัติ พ.ศ. 2558-2573 3. ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถาน ...