Now showing items 1-1 of 1

  • type-icon

    ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

    วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ; สมบูรณ์ กีรติประยูร; ไตรเทพ วิชย์โกวิทเทน; มารุต สุขสมจิต; สุริยะกิจ ย่อมมี; นิรมล สุธรรมกิจ; สุวรรณี จุฑามณีพงษ์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2016)

    ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาสำคัญระดับประเทศที่แก้ไขยากมาก โดยเฉพาะหากแก้ไขโดยวิธีการก่อสร้างระบบกำจัดขยะขนาดใหญ่ก็จะถูกคัดค้านต่อต้านค่อนข้างรุนแรงจากประชาชน ซึ่งสาเหตุหลักของปัญหาขยะมูลฝอยมาจากประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่มีส่วนร่วมในการจัดการขยะที่เกิดขึ้นจากชุมชนของตน และพบว่า การสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะจากครัวเรือน เป็นรูปแบบที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ ประชาชนให้การยอมรับเนื่องจากได้ประโยชน์จากการขายขยะและใช้ประโยชน์อย่างอื่น เช่น ทำปุ๋ยน้ำหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น ขณะเดียวกันก็ส่งผลให้ปริมาณขยะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดเก็บมีจำน ...