Now showing items 1-5 of 5

 • type-icon

  ประชาสัมพันธ์ผลงานศึกษาการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ขั้นที่ 2 

  อรพรรณ คงมาลัย; อัญณิฐา ดิษฐานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยนี้ดำเนินการเพื่อศึกษาและพัฒนาสื่อการเผยแพร่องค์รู้ด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริ สู่กลุ่มเป้าหมายในวงกว้างทั้งประชาชนชนในพื้นที่ที่ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักพัฒนาชุมชน และหน่วยราชการเกี่ยวข้อง อาทิ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมการพัฒนาชุมชน เป็นต้น ผลการดำเนินงานในครั้งนี้ได้นำเสนอกิจกรรมและสื่อเผยแพร่ที่สำคัญ ได้แก่ (1) งานแถลงผลงานวิจัย “ร่วมวิจัยถวายพระองค์” ซึ่งแสดงผลงานวิจัยจาก 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2) ...
 • type-icon

  ประชาสัมพันธ์ผลงานศึกษาการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ ขั้นที่ 2 

  อรพรรณ คงมาลัย; อัญณิฐา ดิษฐานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยนี้ดำเนินการเพื่อศึกษาและพัฒนาสื่อการเผยแพร่องค์รู้ด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริ สู่กลุ่มเป้าหมายในวงกว้างทั้งประชาชนชนในพื้นที่ที่ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักพัฒนาชุมชน และหน่วยราชการเกี่ยวข้อง อาทิ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมการพัฒนาชุมชน เป็นต้น ผลการดำเนินงานในครั้งนี้ได้นำเสนอกิจกรรมและสื่อเผยแพร่ที่สำคัญ ได้แก่ (1) งานแถลงผลงานวิจัย “ร่วมวิจัยถวายพระองค์” ซึ่งแสดงผลงานวิจัยจาก 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2) ...
 • type-icon

  ประเมินและติดตามผลการดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ปี พ.ศ. 2561 (พื้นที่ภาคใต้) 

  อัญณิฐา ดิษฐานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ จำนวน7 ชุมชน ใน 4 จังหวัดของภาคใต้ ได้แก่ 1) ชุมชนคลองยัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) ชุมชนลีเล็ด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3) ชุมชนทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 4) ชุมชนบ้านควน จังหวัดยะลา 5) ชุมชนปิยะมิตร 3 จังหวัดยะลา 6) ชุมชนท่าด่าน จังหวัดปัตตานี และ 7) ชุมชนปะกาฮารัง จังหวัด ปัตตานี โดยทำงานร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
 • type-icon

  ประเมินและติดตามผลการดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ปีพ.ศ.2560 (พื้นที่ภาคใต้) 

  อัญณิฐา ดิษฐานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ จำนวน 8 ชุมชน ใน 4 จังหวัดของภาคใต้ ได้แก่ 1) ชุมชนลีเล็ด จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) ชุมชนคลองยัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3) ชุมชนทับคริสต์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี4) ชุมชนทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 5) ชุมชนบ้านควน จังหวัดยะลา 6) ชุมชนปิยะมิตร 3 จังหวัดยะลา 7) ชุมชนท่าด่าน จังหวัดปัตตานี และ 8) ชุมชนปะกาฮารัง จังหวัดปัตตานี โดยทำงานร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • type-icon

  พัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาพื้นที่ในขั้นที่ 2 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  อรพรรณ คงมาลัย; อัญณิฐา ดิษฐานนท์ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยนี้มุ่งหมายที่จะพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนทฤษฎีใหม่เพื่อการพัฒนาพื้นที่ในขั้นที่ 2 ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพได้ถูกนำมาใช้ทั้งการทบทวนวรรณกรรม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตการณ์ โดยการทบทวนวรรณกรรมมุ่งทำความเข้าใจแนวคิดและหลักการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนทั้งในและต่างประเทศ ครอบคลุมตั้งแต่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ การรวมกลุ่มทางสังคม (social cohesion) วิสาหกิจชุมชน (community enterprise) และสหกรณ์ (cooperative) ทั้งนี้ ได้มีการคัดเลือกกรณีศึกษา 10 แห่งจากภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อถอดบทเรียนการนำทฤษฎีให ...