Now showing items 1-5 of 5

  • type-icon

   สำรวจความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความภักดีของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และการให้บริการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

   อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-08-19)

   งานศึกษานี้คือการศึกษาความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความภักดีของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีและให้บริการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในการควบคุมและประเมินผลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Control and Evaluation) วว. ได้นำระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ หรือ SEPA (State Enterprise Performance Appraisal) มาใช้เพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล โดยระบบ SEPA เป็นระบบประเมินตนเองของรัฐวิสาหกิจและใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับมาเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันที่มุ่งเน้นลูกค้าและตลาด ...
  • type-icon

   สำรวจความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความภักดีของลูกค้าที่มีผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี และให้บริการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

   อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-08-19)

   จากการสำรวจความคิดเห็นเชิงปริมาณลูกค้าสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ด้วยแบบสอบถามจำนวน 400 ตัวอย่างและจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเชิงคุณภาพลูกค้า วว. จำนวน 83 ราย พบว่าคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมที่ลูกค้ามีต่อ วว. ประจำปี 2561 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.126 คะแนนโดยลูกค้าปัจจุบันมีความพึงพอใจในภาพรวมมากกว่าอดีตลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเชิงสังคมมีความพึงพอใจในภาพรวมมากกว่ากลุ่มลูกค้าเชิงพาณิชย์ โดยบริการที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากสุด 3 ลำดับแรกคือ 1. มารยาท/การพูดจาของเจ้าหน้าที่ 2. ความรู้/ความสามารถ/ความเข้าใจและการเตรียมต ...
  • type-icon

   สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าการประปาส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2561 

   อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

   โครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าการประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2561 เป็นโครงการศึกษาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและกลุ่มประชาชนที่คาดว่าน่าจะเป็นลูกค้า กปภ. ในอนาคต โดยมีประเด็นสำรวจ คือ ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง รวมถึงความภักดี ทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ การบริการ ภาพลักษณ์และความรับผิดชอบสังคมของ กปภ. พบว่า ลูกค้าให้คะแนนความพึงพอใจในภาพรวมแก่ กปภ. ที่ระดับ 4.048 คะแนน (หรือร้อยละ 80.96) โดยสิ่งที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากที่สุดได้แก่ 1. ด้านการชำระค่าบริการและกระบวนการให้บริการ ...
  • type-icon

   สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าการประปาส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2562 

   อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2563-10-06)

   โครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าการประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นโครงการศึกษาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและกลุ่มประชาชนที่คาดว่าน่าจะเป็นลูกค้า กปภ. ในอนาคต ประเด็นสำรวจ คือ ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ความภักดี ทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ การบริการ ภาพลักษณ์และความรับผิดชอบสังคมของ กปภ. พบว่า ปีงบประมาณ 2562 กปภ. ได้รับคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 4.102 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ “พึงพอใจมาก” ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 โดย กปภ. สามารถใช้ประสบการณ์เรียนรู้จากการทำสำรวจครั้งก่อน ...
  • type-icon

   สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการประปาส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2565 

   อนันต์ ภาวสุทธิไพศิฐ (สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2022-12-14)

   โครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2565 เป็นโครงการศึกษาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบัน กลุ่มประชาชนที่คาดว่าน่าจะเป็นลูกค้า กปภ. ในอนาคต และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็นสำรวจ คือ ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ความภักดี ทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ การบริการ ภาพลักษณ์และความรับผิดชอบสังคมของ กปภ. เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศ มาพิจารณากำหนดทิศทางและกลยุทธ์การขยายตัวของพันธกิจให้ส่งเสริมความยั่งยืนขององค์กร ตลอดจนกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ ...