Now showing items 1-6 of 6

  • type-icon

   กิจกรรมการวิจัยและทดสอบตลาดสู่เชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการ “ สร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ (NEC) ” 

   ชัยวัฒน์ อุตตมากร; สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์; สุวรรณ จันทิวาสารกิจ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-09-15)

   กิจกรรม “การวิจัยและทดสอบตลาดสู่เชิงพาณิชย์” ภายใต้โครงการ “สร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ (NEC)” ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จนั้น ทีมที่ปรึกษาได้จัดทำแผนปฏิบัติงานทั้งหมดของโครงการ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 5 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) พบว่า 1. ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย จำนวน 5 วัน มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 1,352 คน มีค่าผลคะแนนก่อนเรียน (Pre-Test) รวมที่ 3.24 (ร้อยละ 32.4) มีค่าผลคะแนนหลังเรียน (Post-Test) ...
  • type-icon

   กิจกรรมส่งเสริม SMEs ใช้ระบบ ERP by DIP ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบ Digital 

   สุวรรณ จันทิวาสารกิจ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2017)

   กิจกรรม “ส่งเสริม SMEs ใช้ระบบ ERP by DIP” ซึ่งได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 บรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินการ เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อ SMEs ร่วมโครงการ 40 กิจการ จากนำระบบ ERP by DIP ไปใช้งานสามารถช่วยลดต้นการประกอบการเป็นมูลค่าต่อปีถึง 13,241,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.70 เพิ่มยอดขายหรือเพิ่มกำไรเป็นมูลค่าต่อปีถึง 28,480,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.65 ลดขั้นตอนการทำงานในกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญลงร้อยละ 32.81 ลดเวลาที่ใช้ในการทำงานในกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญลงร้อยละ 31.61 และทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มถึง 3,194,000 บาท สรุปผลความคุ้มค่าของโครงการเป็นอัตราส่วน ...
  • type-icon

   กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2565 

   สุวรรณ จันทิวาสารกิจ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-09-10)

   กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีปีงบประมาณ 2565 เป็นกิจกรรมฯ ที่มุ่งเน้นในการเพิ่มทักษะการใช้เครื่องดิจิทัล โดยกิจกรรมฯครั้งนี้เลือกใช้โปรแกรม Microsoft Power BI เป็นเครื่องมือในการประมวลผลข้อมูล และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานหลายมุมมองสำหรับผู้บริหารซึ่งส่งผลทำให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ข้อมูลขององค์กรที่มีอยู่มาทำรายงานในรูปแบบ visualization ทำให้ช่วยตัดสินใจในการบริหารธุรกิจ อีกทั้งยังสามารถช่วยลดต้นทุนหรือเพิ่มยอดขาย และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในธุรกิจประเภทเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเครื่องมือดิจิทัล ...
  • type-icon

   พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม 

   สุวรรณ จันทิวาสารกิจ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2564-03-23)

   โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม บ่งชี้ว่าผู้ประกอบการเล็งเห็นถึงประโยชน์การใช้เทคโนโลยีธุรกิจอัจฉริยะ (Business intelligence: BI) เพื่อลดต้นทุน และความเร็วในการบริหารจัดการธุรกิจ การออกแบบรายงานถือว่าเป็นสิ่งสำคัญช่วยธุรกิจดำเนินไปได้อย่างถูกต้องแม่นยำ นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ประกอบการยังขาดความเข้าใจในการใช้เครื่องมือด้านดิจิทัลสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจและการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักการจัดเก็บข้อมูลที่จะช่วยให้การใช้ข้อมูลในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การนำข้อมูลที่มีคุณภาพมาจัดทำรายงานผ่านเทคโนโลยีธุร ...
  • type-icon

   ส่งเสริม SMEs เข้าสู่ Industry 4.0 ด้วยไอที ภายใต้โครงการพิเศษตามแนวทางที่ 3 

   สุวรรณ จันทิวาสารกิจ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2018)

   โครงการส่งเสริม SMEs เข้าสู่ Industry 4.0 ด้วยไอที ภายใต้โครงการพิเศษตามแนวทางที่ 3 มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ SMEs ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) มุ่งหวังให้ SMEs ให้ปรับตัวมีระบบการบริหารจัดการทันสมัยแบบ Industry 4.0 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำเนินงานโครงการตามจุดประสงค์จนสำเร็จลุล่วง ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นการประกอบการของ SMEs จำนวน ...
  • type-icon

   ส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

   สุวรรณ จันทิวาสารกิจ (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2565-01-04)

   จากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ทางภาครัฐจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถนำเครื่องมือทางด้านดิจิทัลมาปรับใช้ในองค์กรเพื่อการบริหารจัดการในองค์กร เพราะในปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างสูงจึงต้องทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวนำเครื่องมือทางด้านดิจิทัลมาช่วยในการดำเนินธุรกิจให้มีความคล่องแคล่วมากขึ้นจากโครงการนี้ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดต้นทุนของสินค้าหรือบริการ ลดของเสียในการผลิตหรือในการจัดเก็บสินค้าอีกทั้งเพิ่มยอดขายให้มากขึ้นโดยทั้งหมดนี้ต้องอาศัยเคร ...